ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                  Дата 24 април 2009 год.                 град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

в публично заседание на 26 март 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Д.Д.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 151 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

 взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на СД “Биогаз инженеринг” – Бургас против Определение № 525/16.12.2008 год., постановено по НАХ дело № 3644/2007 год. на Районен съд – Бургас, с което е оставено без уважение искането на дружеството да му бъдат присъдени направените пред първоинстанционния съд разноски в размер на 1000 лв.

Частният жалбоподател счита определението за неправилно, тъй като съдържало изводи, които взаимно си противоречат, а по същество счита, че в производствата по обжалване на наказателни постановления следва да бъдат присъждани направените разноски, в случай че наказателното постановление бъде отменено от съда.

В съдебно заседание частният жалбоподател се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба.

Ответникът се представлява от юрисконсулт, който оспорва частната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата.

Бургаският административен съд намира подадената жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Законът за административните нарушения и наказания не съдържа уредба относно дължимостта на разноските, направени в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление. Нормата на чл.84 от ЗАНН препраща към уредбата, съдържаща се в НПК, включително и по отношение на разноските, посочени като такива за свидетели и възнаграждение за вещи лица. В конкретния случай претендираните разноски представляват заплатено възнаграждение за адвокат, като разноските се търсят на основание отмяната на наказателното постановление от съда като незаконосъобразно. Изрична правна уредба относно разноските в тази им част – адвокатски хонорар, не се съдържа в ЗАНН, следователно разноските следва да бъдат понесени от страните, така както са ги направили. Дори и да се приеме, тезата на частния жалбоподател, че следва да намерят приложение нормите на НПК – чл.187 и сл., и в този случай разноските се понасят от страните така както са ги направили, изключая нормата на чл.189, ал.3 от НПК, отнасяща се до разноските на частния обвинител и гражданския ищец. В случай, че подсъдимият бъде признат за невинен, която хипотеза съответства на отмяна на НП в производство по АНХД, разноските остават за сметка на държавата – чл.190, ал.1 от НПК, но това не може да бъде тълкувано в смисъл на присъждане на адвокатски хонорар на защитника на лицето.

Различна е нормативната уредба в касационното производство по обжалване на решение на първоинстанционния съд, постановено по НАХД, като разноските пред касационната инстанция се присъждат на общо основание, тъй като приложимият пред тази инстанция процесуален ред на разглеждане на делото, е този по АПК, а не този по НПК – чл.63, ал.1, изр.2-ро  in fine от ЗАНН.

Следва да се отбележи, че е неправилен извода на Бургаския районен съд, че разноските следва да се търсят по реда на чл.1 от ЗОДОВ. В случая този закон е неприложим, тъй като разноските по своя характер са процесуална последица от изхода на един съдебен спор и нямат характеристиките на вреда по смисъла на ЗОДОВ.

На основание изложените по-горе съображения обжалваното определение следва да бъде оставено в сила, поради което Бургаският административен съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 525/16.12.2008 год., постановено по НАХ дело № 3644/2007 год. на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………             ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

 

                                                                                            2……………….