Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   847                        23 септември 2008 година                  Град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично заседание на седемнадесети септември, две хиляди и  осма година, в състав:                                               

                                                                                    Съдия: З.Б.

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия З.Б. административно  дело  номер  151  по описа за  2008 година, VІІІ- ми състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на  чл. 215, ал.1 Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на Д.М.М. ***, адрес ***  против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на Началника на „Строителен контрол” при РДНСК- Бургас, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж „Паянтова жилищна сграда” / под №28 по схема на Община Бургас/, находящ се в терен предвиден за улица, съгласно регулационен план на кв.”Горно Езерово” на гр. Бургас, с административен адрес- ул. „Каваци” №59, изпълнен и ползван от жалбоподателя.

Жалбоподателят твърди, че заповедта е незаконосъобразна, излага събражения и моли за нейната отмяна.

Ответникът по жалбата - РДНСК - Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна. Моли съда да я отхвърли. Представя административната преписка за издаване на заповедта. Не ангажира допълнителни доказателства. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 Заинтересованата страна – Община Бургас, конституирана в производството като собственик на терена, върху който е построена паянтовата жилищна сграда, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна и моли съда да я отхвърли.

          Административен съд- Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира за установено следното :

          Жалбата е подадена в  срока  по чл. 215, ал.4  ЗУТ,  от лице, което има правен интерес, съгласно разпоредбата на чл. 147, ал.1 АПК, приложима на основание чл. 213 ЗУТ, поради което е процесуално допустима.

Видно от представената административна преписка доказателства, с констативен акт №282/02.12.2004 година / л.13 от делото/, съставен при проверка, извършена от служители на Община Бургас, на строеж, представляващ „Паянтова жилищна сграда” / под № 28 по схема на Община Бургас/, находящ се в терен, предвиден за улица, съгласно регулационния план на кв.”Горно Езерово”, гр. Бургас, с административен адрес: ул. „Каваци” № 59, собственост на Община- Бургас, съгласно Акт за общинска собственост № 1607 от 06. 12. 1999 година, е установено, че е изграден незаконен строеж „паянтова жилищна сграда” с размери  8.50/ 8.50 м. и височина 2.50 м, с дърена покривна конструкция с покритие от керемиди. Строежът е осъществен в чужд имот, през 2000 година, но  без изискуемите  по закон строителни книжа, в нарушение на чл. 37, ал.1 и  чл.55 ЗТСУ / отм./ и чл.224, ал.1 от ППЗТСУ / отм. /, действащи към момента на извършване на строителството, сега чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ. Същият е напълно завършен и се ползва от М..

На 26.11.2007 година, с оглед установяване актуалното състояние на незаконния строеж е извършена проверка на място от служители на РДНСК-Бургас, при която е съставен  констативен протокол / л.19 от делото/, в който се сочи, че паянтовата сграда е в състоянието, описано в констативен протокол №282 от 02.12.2004 година. Впоследствие е издаден констативен акт №212 от 27.11.2007 година / л.20 от делото/, от който се установява още, че строежът попада в терен, предвиден за улица между о.т.1 и о.т.10, съгласно действащия за кв. „Голно Езерово” план за регулация, одобрен със Заповед №857 от 30.07.1987 година на Кмета на Община Бургас и не е в съответствие с неговите предвиждания. В законоустановения срок срещу констативния акт не са постъпили възражения.

Въз основа на тези констатации е издадена  Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година, подписана от  началника на „Строителен контрол” при РДНСК - Бургас инж. В. Р., съгласно Заповеди №РД-13-182 от 29.05.2007 година и  № РД- 13- 462 от 10.12.2007 година на Началника на ДНСК, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т.10 от ЗУТ, с която е наредено премахване на незаконния строеж „паянтова жилищна сграда” под №28 по схема на Община Бургас, находящ се в терен, предвиден за улица, съгласно действащия регулационен план на кв. „Горно Езерово”, гр. Бургас, собственост на Община Бургас, изпълнен и ползван от Д.М.М..

В жалбата не се навеждат конкретни опраквания за незаконосъобразност на процесната заповед. М. твърди само, че има 6 деца, големият му син е претърпял операция на далака и ако се събори къщата му няма къде да живее със семейството си.

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл. 146 АПК във връзка с чл. 168 АПК, се налагат следните правни изводи:

При преценка компетентността на органа, издал обжалвания акт, съдът констатира, че по делото е представена Заповед № РД- 13-182 от 29.05.2007 година, с която Началника на ДНСК е делегирал на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол на ДНСК правомощия по чл. 222, ал.1, т.10 от ЗУТ/ л.30 от делото/. По делото е представена и втора Заповед № РД-13-462 от 10.12.2007 година, с която Началника на ДНСК, на основание чл.84, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл./, предвид отсъствие на началника на РДНС-Бургас, поради заболяване / виж. болничен лист №1083775, л.62 от делото/, същият да се замества от инж. В. Р. на длъжност- началник сектор „Строителен контрол” в РДНСК-Бургас / л.32 от делото /. По този начин е спазено изискването на разпоредбата на  чл. 225, ал.1 от ЗУТ, съобразно която, компетентен  да издава заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях е  началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице. Ето защо, съдът приема, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия и е в съответната форма.

Съдът счита, че са налице и материалноправните предпоставки за издаване на обжалвания административен акт, предвидени в чл. 225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, съобразно който,  на премахване подлежат строежи или части от тях, които са извършени несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж.

В тази насока,  административният орган е изложил съображения в мотивите към констативния акт, че жалбоподателят е изградил  паянтовата жилищна сграда, в чужд имот, без да разполага с необходимите строителни книжа и в противоречие с предвижданията на действащия ПУП, което е в противоречие с нормите на чл.37, ал1 и чл.55 ЗТСУ / отм. / сега чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.171, ал.2 от АПК, съдът е допуснал по делото извършването на съдебно- техническа експертиза.

Видно от заключението на вещото лице, което съдът кредитира като безпристрастно и компетентно дадено, жалбоподателят е извършил строителство на едноетажна паянтова жилищна сграда с размери 8.50 м./8.50 м., през 2000 година, в чужд терен, общинска собственост, без да има необходимите строителни книжа- одобрени проекти, разрешение за строеж, протоколи за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, която се ползва от него и семейството му. Сградата не съответства на предвижданията на действащия ПУП- план за регулация от 1987 година и същата попада върху предвидената по регулация улица с осови точки №1 и №10, макар и нереализирана.

Следва да се отбележи, че за цитирания строеж не е входирано заявление за узаконяване в сроковете и по реда на § 16 от ПЗР на ЗУТ и §184, ал.2 от ПЗР ЗИДЗУТ.

Следователно, касае се за строеж, изпълнен в противоречие на законовите изисквания и действащия ПУП. Ето защо, съдът приема, че налице е строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на  ЗУТ, който е незаконен по смисъла на чл. 225, ал.2, т.1 и т.2 ЗУТ, който подлежи на премахване по реда на чл.222, ал.1, т. 10 от ЗУТ, поради което жалбата е неоснователна  и следва да бъде отхвърлена.

Съдът констатира, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство по повод издаване на процесната заповед.

Предвид изхода на спора, в тежест на жалбоподателят следва да бъдат възложено юрисконсултско възнаграждение в полза на РДНСК- Бургас, в размер на 80.00 лева, определени по реда на чл. 7, ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 09. 07. 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд, VІІІ- ми състав

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М. ***, адрес *** против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на  против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на Началника на „Строителен контрол” при РДНСК- Бургас, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж „Паянтова жилищна сграда” / под №28 по схема на Община Бургас/, находящ се в терен предвиден за улица, съгласно регулационен план на кв.”Горно Езерово” на гр. Бургас, с административен адрес- ул. „Каваци” №59, като неоснователна.

ОСЪЖДА Д.М.М., ЕГН ********** *** адрес *****  да заплати на РДНСК- Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.

Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

                                      

                                                                    СЪДИЯ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ КЪМ ДОПУСНАТАТА СЪДЕБНО- ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Вещото лице, след като се запознае с доказателствата по делото , извърши посещение на място  и направи справка в Община Бургас, да отговори на следните въпроси?

 

1.Сградата съответства ли на предвижданията на ПУП към момента на извършване на строителството?

2.Има ли издадени за обекта издадени инвестиционни проекти и издадено ли е за него разрешение за строеж?

3.Има ли подадено за строежа заявление по §184, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ?

4.В какъв терен попада процесната сграда и за какво той е отреден?