ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1519 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗАРКОВ 78“ООД, представлявано от управителя Н.З., редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален  представител адв. Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с параграф 2 от ДР на ДОПК съдът извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „ЗАРКОВ-78“ ООД с ЕИК 202121337, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Генерал Гурко“ № 7, вх.2, ет.5, представлявано от Н.З. Н., против Решение № 46 от 04.05.2018г. на директора на ТД на НАП град Бургас, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх.№ ИТ-00-3955/20.04.2018г., подадена срещу Разпореждане изх.№ С180002-125-0116097/17.04.2018г., издадено от Д.Р.–главен публичен изпълнител при ТД на НАП град Бургас.

 

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

          Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция

                АДВ.Н.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител по подробни доводи и аргументи, които съм изложила в нея. Искам да обърна внимание, че това е второ решение на органа. Публичният изпълнител и директорът работят по същия порочен начин, по който първо разпределят лихви при наличие на неплатени главници. Това обстоятелство е признато и в решението на директора на НАП, което е предмет на оспорването. Претендирам и разноски в размер на адвокатския хонорар.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: