ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1517 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.П., редовно уведомен, явява се лично и с адв.М. С. с представено пълномощно, находящо се на лист 308 от приложеното административно дело № 1933/2011г.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 152 от административно дело № 1933/2011г.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: С оглед на дадените указания от ВАС, посочени в отменителното решение, поддържаме жалбата си против административния акт и във връзка с това моля да уважите исканията ни за събиране на следните доказателства:

         Първо: Да допуснете извършване на нова съдебно-счетоводна експертиза, която да състави нов паричен поток за проверявания период, като съобрази началното салдо с представените по делото писмени доказателства и тези, които ще представя в следващото съдебно заседание със следните задачи:

         Първо: Да бъде определено начално салдо на проверяваното лице към 01.01.2003г., като се формира от приходите през предходните години,  от 1990г. нататък, съобразно събраните писмени доказателства за получените възнаграждения и безвъзмездно представени парични средства;

         Да се извърши изчисление на приходите и разходите на лицето за проверявания период, като се съобразят посочените приходи от спестяванията по извлечения от банкови сметки и договорите за безвъзмездно получаване на парични средства от свои близки и роднини, както и от другите писмени и гласни доказателства, събрани по делото.

         Съобразно факта, че има доказателства, които следва да бъдат събрани с оглед указанията на ВАС за конкретно ревизирания период, считам, че за установяването на един ноторно известен факт - издаването на работна виза за всеки чужденец включително и българин в Република Кипър, ще моля да ми предоставите 7-дневен срок да представим искане до трети страни в процеса, неучастващи лица, от които да се събере информация относно това за чии разходи са пътуванията от Република Кипър до България при издаването на разрешителни за пребиваване, а с оглед на това, че към трудовия договор не е представено колективно споразумение за съответния бранш, в който е работел моят доверител – предоставяне на социални услуги, тъй като е бил 4 години домашен помощник и е работил също в сферата на селското стопанство, за което има доказателства приложени по делото и други допълнителни споразумения сключени от лицето, това можем да докажем само с получаване на писмена информация от посолството на Република Кипър, тъй като друга към този момент лично моят доверител не притежава.

         С оглед на доказване на обстоятелството за наличието на парични влогове в банки преди проверявания период, в същия срок ще моля да ни предоставите възможност за искане на информация от правоприемника на архива на фалиралата банка „Агробизнес банк”, където моят доверител е имал влог и е получил равностойността в български лева на валутния си паричен влог в банката, като част от него е изтеглен през проверявания период, а другата част е в предходните години на проверката.

         Ако стане невъзможно доказването с писмени доказателства за издаването на работна виза и разрешение за пребиваване в Република Кипър, ще моля да бъде предоставена възможност за събиране на гласни доказателства, като при необходимост при режим на довеждане, ще посочим имената на двама свидетели, които са работили през същия период в Република Кипър и са имали същите привилегии, които всеки работодател е осигурявал на работниците си с работни визи. В тази връзка моля да ни се предостави възможност за събиране на информация пак по същия ред и за издаването на копия от „шофьорска книжка”, защото той не притежава в себе си такова, но то е било условие за получаването на редица привилегии като работник в тези области.

         Във връзка с уточняване на посочените от мен искания и с оглед на становището на административния орган, моля да предоставите 7-дневен срок или по-кратък, в който да изчерпим всички искания и допълнения съобразно Вашето определение за допускане на някое от доказателствата.

         Представям и моля да приемете удостоверение с  изх.№ 525-144 от 29.07.2013г. на Юробанк, от което е видно, че моят доверител е имал сметка и е изтеглил суми преди началото на проверявания период.

         Във връзка с тези доказателствени искания уточняваме, че пребиваването на моя доверител в Кипър не е спорно. Спорното, което виждам, в решението на ВАС има две дати посочени, през които лицето е в отпуск и пътуването до България при условията на работна виза, са за сметка на работодателя. Тези доказателства са не толкова с оглед да се установи дохода, който моят доверител е придобил в другата държава, колкото за други съпътстващи разходи там.

         Юрисконсулт М.: На първо място възразявам относно периода за изготвяне на паричния поток. Вещото лице не би могло да  изготви паричния поток за периода, в който твърди процесуалния представител на жалбоподателя, най-малкото защото на 01.07.1999г. имаше деноминация на лева и всички парични средства бяха деноминирани, което би опорочило така изготвеният паричен поток. Ако лицето е работило по трудов договор или притежава фирма, също би могло със съответните документи да докаже доходи, което то не е направило нито в ревизионното производство, нито в първото съдебно такова. По делото са налични всички влизания и излизания от и във страната на лицето, както и разпечатка на банкови сметки за ревизирания период от 2003г. до 2008г.

         Относно искането до посолството на Република Кипър и други подобни, искам да заявя, че в предходно съдебно заседание беше разпитан сина на жалбоподателя, който заяви, че често е пътувал до Република Кипър (синът). В тази връзка по настоящото дело не би могло да се установи колко пъти семейството или членове на семейството на жалбоподателя са пътували до Кипър и обратно, както и кой е заплащал тези разходи.

         По делото са налични трудовите договори на лицето, които са преведени и в тях няма такива условия, каквито твърди представителят на жалбоподателя.

         Отделно от това, видно от посоченото трудово възнаграждение на лицето, брутният размер на същото не би му стигнал да спести тези средства, които същото е декларирало. В тази връзка считам, че е неотносимо набавянето на такова доказателство, тъй като дори брутният размер на трудовото възнаграждение, от които не са извадени данъци от вещото лице в предходното съдебно заседание, не  би стигнал на лицето да спести такива средства, каквито той декларира независимо кой е плащал пътуването до България и обратно до Кипър. В тази връзка считам, че набавянето на такива доказателства не би могло да допринесе за изясняване на спора, още повече, че от съдебното решение на ВАС досега са минали почти пет месеца и лицето имаше възможност да се снабди с документите, които сочи.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от адв.С. писмено доказателство, представляващо удостоверение  с  изх.№ 525-144 от 29.07.2013г. на Юробанк.

         Съдът, по направеното в днешно съдебно заседание от адв.С. доказателствено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да изготви нов паричен поток на жалбоподателя съобразно предложен от пълномощника вариант на изготвяне на паричния поток, намира това доказателствено искане за основателно, като такова следва да бъде уважено, като едновременно с това съдът съобрази и изричните указания на ВАС, съдържащи се в отменително Решение № 7570/04.06.2013г., които задължителни указания по необходимост следва да бъдат отчетени при възлагането на новата съдебно-икономическа експертиза.

         В този смисъл, при изготвянето на съдебната експертиза вещото лице следва да се съобрази освен предложеният от жалбоподателя вариант на изчисление, но и включително указанията на ВАС.

         В тази връзка съдът намира за необходимо да отбележи, че паричният поток на лицето следва да бъде изчислен за периода 2002г.-2007г., като в резултат на така установените данни, следва да се определи начално салдо и за 2008г., като при изчисление на паричния поток за посочения период 2002-2007г., изхождайки отново от указанията на ВАС, вещото лице следва да съобрази нетния приход от реализирани доходи от трудови правоотношения в Република Кипър за периода 23.02.1998г. до 22.02.2002г., т.е. този нетен приход от трудови правоотношения следва да бъде част от паричния поток за периода 2002-2007г.

         С оглед направените по-горе уточнения и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице  по  която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани в днешно съдебно заседание от адв.С., подробно записани по-горе в протокола, като при изготвяне на паричния  поток на лицето, в условията на алтернативност, вещото лице да изготви и паричен поток съобразно дадените указания на ВАС, съдържащи посочване конкретно на приходите и разходите, които следва да бъдат зачетени при изготвянето на паричния поток. При определяне на началното салдо вещото лице следва да съобрази направеното от съда уточнение записано по-горе в протокола.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. след внасяне на депозит в размер на 500 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

По отношение доказателствените искания на адв.С., касаещи събиране на допълнителни доказателства, които да бъдат изискани от трети неучастващи по делото лица, намира за необходимо на страната да бъде дадена възможност да обективира тези си доказателствени искания в нарочни молби по реда на чл.192 от ГПК, като след тяхното депозиране съдът ще вземе становище в закрито заседание.

ДАВА възможност на адв.С. в 7-дневен срок, считано от днес, да формулира допълнителни доказателствени искания по делото, които да представи с препис за ответника, с оглед обезпечаване на процесуална възможност на ответната страна да вземе становище по тях.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.02.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

         Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: