ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.09.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. РУМЕН ЙОСИФОВ

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Д.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1516 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

                Касационният жалбоподател Сливенска митрополия - гр.Сливен - редовно уведомен, се представлява от адв. И. и адв. Д. - надлежно упълномощени с представени пълномощни пред първата инстанция.

         Ответникът по касацияОбщинска служба „Земеделие” - гр. Созопол - редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. – надлежно упълномощена, представя пълномощно, и юрисконсулт Ч. - надлежно упълномощен с представено пълномощно пред първата инстанция.

         Заинтересованата страна Регионална дирекция по горите – гр. Бургас - редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт М. – надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна ТП „Държавно горско стопанство – Бургас“ - редовно уведомена, се представлява от адв. М. – надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо“ - редовно уведомена, не се представлява в днешното съдебно заседание.

         Заинтересованата страна ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево“ - редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт  Д. - надлежно упълномощена с представено пълномощно пред първата инстанция.

         Окръжна прокуратурагр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

         Съдът предоставя възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

 

         Адв. И.:  Считаме, че решението на Районен съд – гр. Бургас, с което е признато правото на възстановяване на претендираните гори е постановено от съдия Йосифов, който се явява и докладчик в настоящото касационно производство. Моля да извършите проверка по така наведеното твърдение и при условие, че установите, че действително решението от първа инстанция и постановено от съдия Йосифов, ще направим искане за отвод на докладчика.

 

         ВЪПРОС на съда към адв. И.: Конкретизирайте номера  на първоинстанционното дело?

 

         Адв. И.: Не мога да кажа кой е номера на делото, затова проверете Вие.

 

         Адв. Д.: Присъединявам се към становището на колегата. Ако е така, е редно съдия Йосифов да си даде отвод.

 

        

         Юрисконсулт К.: Моля председателят на състава, след извършена проверка, да вземе решение относно основателността на искането.

 

         Юрисконсулт Ч.: Поддържам становището на колегата.

 

Юрисконсулт М.: Възразявам по искането на пълномощниците на касатора-жалбоподател. Запознат съм с делото. То стартира в Районен съд-гр.Бургас, а не в Районен съд-гр.Царево, където правораздаваше съдия Йосифов.

 

 

         Адв. М.: Присъединявам се към казаното от представителя на ответника.

 

         Юрисконсулт Д.: Присъединявам се към казаното от представителя на ответника.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Присъединявам се към казаното от представителя на ответника.

 

         След извършена справка по делото, съдът констатира, че соченото от пълномощника на касатора решение № ХІІ-1859/16.01.2009г. по гр.д. № 1413 по описа за 2007г. на Районен съд – гр.Бургас, отменено с решение от 22.11.2010г. по в.гр.д. № 1461 по описа за 2010г. на БОС, с което е прието за установено, че касаторът е носител на правото на възстановяване на собствеността върху гора от 12 000 дка в землището на с.Черноморец и гора от 20 000 дка в землището на с.Веселие, е постановено от съдия-докладчик от Районен съд-гр.Бургас, различен от съдия Р. Й.

         Адв. И.: С оглед така поднесената констатация - оттеглям искането и моля за извинение.

 

        

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА касационната жалба на Сливенска митрополия - гр.Сливен против решение № 6/31.05.2016г., постановено по адм.д. № 11/2015г. по описа на Районен съд-гр.Бургас, писмен отговор на касационната жалба от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, писмен отговор на касационната жалба от ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо”, териториални поделения към „Югоизточно държавно предприятие” ДП-Сливен, писмен отговор на касационната жалба от Общинска служба „Земеделие” – гр.Созопол с приложения към него и становище от ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо” по хода на делото, по доказателствата и по същество, ведно със писмена защита с вх.№ 9024/27.09.2016г.

 

         Становище по касационната жалба и доказателствени искания:

 

  Адв. И.: Поддържам депозираната жалба като считаме за порочен първоинстанционният съдебен акт, постановен при непълно и неточно обследване на доказателствата събрани в производството. Няма да соча доказателства.

 

Адв. Д.: Присъединявам се към казаното от колегата.

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам депозираната жалба. Нямам доказателствени искания.

Моля да отхвърлите подадената касационна жалба като потвърдите Решение № 6/31.05.2016 г. на БРС, като считаме същото за правилно, законосъобразно и мотивирано.

 

Юрисконсулт Ч.: Придържам се към становището на колегата.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам изцяло касационната жалба. Няма да соча доказателства. Придържам се към представената писмена защита.

 

Адв. М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

Юрисконсулт Д.:  Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. И.: Моля да уважите жалбата. Ще Ви представим писмени бележки.

 

Адв. Д.: Моля да се уважи жалбата. Ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Ч.: Присъединявам се към казаното от колегата.

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд. Същото е правилно, доколкото процедурата е започната от компетентен орган. Представям писмени бележки. Претендирам присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

Адв. М.: Моля да отхвърлите изцяло подадената жалба. Представям писмена защита и списък с разноски по делото.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите касационната жалба. Представям писмени бележки. Претендирам присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че касационната жалба е неоснователна, а решението на Районен съд Бургас е правилно и законосъобразно на материалноправно основание. От процесуалноправна гледна точка, обаче, е налице порок, предвид обстоятелството, че в едно производство са разгледани четири отделни индивидуални административни акта. В този смисъл и с оглед изложените обстоятелства, моля, да отмените решението на Районен съд Бургас и да върнете делото за ново разглеждане, като материалите се разгледат в четири различни производства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните, които не са представили писмени защити, да представят такива по делото в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: