ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1515 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.К., редовно и своевременно призован,  се явява лично и с процесуален представител адв.Й., редовно упълномощен, с  представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ П.И.К. *** сектор към ОД НА МВР БУРГАС- РУ НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от К.Р.К., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат В.Д.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000209/11.04.2018г., издадена от П.И.К., на длъжност *** сектор  към  ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на К.Р.К., ЕГН **********, с адрес: *** е наложена принудителна административна мярка – Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач ДО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ОТГОВОРНОСТТА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 18 МЕСЕЦА.

Иска се обявяване нищожността на оспорената заповед или отмяната й като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Й.: Нямам  възражение по доклада. Поддържам жалбата. Моля да ми бъде предоставена възможност от няколко минути да се запозная с представената от ответния орган преписка.

Съдът даде възможност на процесуалния представател на жалбоподателя  да се запознае с административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

АДВ.Й.: Запознах се с преписката по издаване на оспорения акт, която е представена от РУ Несебър при ОД на МВР Бургас и се намира по делото. Моля делото да бъде отложено, за да се изиска от ответната страна документ /дневник/, от който да са видни дати за прегледи на техническото средство дрегер „Дръгтест“5000 №0041 съдържащ и отбелязани дати на тариране на същия прибор. Нямаме други искания.

 

Съдът намира, че направеното искане за събиране на допълнителни доказателства по делото от процесуалния представител е основателно, поради което        

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи по делото доказателства за годност на техническото средство дрегер „Дръгтест“5000 №0041(удостоверение и протокол за проверка).

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.10.2018 година от 14:20 часа за която дата страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: