ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1514 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.55 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Съюз на българските филмови дейци, редовно призован, представител не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ИНТИ ООД, редовно призован, представлява се от Й.Г. - управител на дружеството.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява се от юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът като взе предвид редовното призоваване на страните и становището на процесуалните представители и поради липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалби от „Съюз на българските филмови дейци” и „ИНТИ” ООД против Заповед № КД-14-02-683/10.05.2013 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете допълнителни писмени доказателства както следва: Констативен акт на Община Созопол ведно с Обяснителна записка към него, Разрешение за строеж № 164/09.11.2010 г., Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и Акт за приемане на конструкцията - Образец 14. Така представените писмени доказателства представям и в екземпляр за ответника – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас. Други доказателства няма да соча. Нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбите. Считам същите за неоснователни и недоказани. 

По доказателствата: представям и моля да приемете заверени копия на искова молба от Българската държава против настоящите жалбоподатели. По повод на същата е образувано гражданско дело № 2299/2012 г. на БОС, като предмет на това дело е ПИ 67800.504.299 по КК на гр. Созопол и сграда, находяща се в този имот. По повод образуването на това дело сме задължени да представим скица на процесната сграда. Представям заверено копие на съобщението за това гражданско дело, съобразно което съдът ни удължава срока за отстраняване на допуснатите  в исковата молба нередовности, а именно снабдяване със скица на сградата в ПИ 67800.504.299 до влизане в сила на настоящото административно дело. Няма да ангажирам други доказателствени искания. С това доказвам правния ни интерес за инициираното производство пред началника на СГКК.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Не възразявам да бъдат приети представените от заинтересованата страна доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъдат приети представените от жалбоподателя „ИНТИ” ООД писмени доказателства.

 

         Съдът с оглед представените в днешно съдебно заседание документи и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от представителя на жалбоподателя „ИНТИ” ООД документи в днешно съдебно заседание като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованата страна Областен управител на област Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         Съдът независимо от факта за липса на формулирани доказателствени искания предвид вмененото му служебно начало и на основание разпоредбата на чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че за някои обстоятелства формулирани в жалбата и относими към предмета на спора не сочи доказателства. В сезиращата съдът жалба от страна на жалбоподателя е заявено твърдение, че застроената площ на обекта не съответства на площта вписана в оспорваната в настоящото производство заповед - обстоятелство, което е относимо към предмета на спора и по което не се сочат доказателства.

         С оглед горното и предвид чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя – „ИНТИ” ООД, в 14-дневен срок считано от днес да ангажира допълнителни доказателства, в т. ч. и посредством искане за допускане на съдебно-техническа експертиза в подкрепа на заявените в жалбата факти и обстоятелства.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност и на заинтересованата страна в указания й 14-дневен срок да ангажират допълнителни писмени доказателства в подкрепа на постановения благоприятен за него административен акт.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.02.2014 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: