Р    А   З   П   О   Р   Е   Ж   Д   А   Н   Е

 

3002                             28.06. 2018 год.                     гр.Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХХІІ административен състав

на  двадесет и осми юни 2018 год.

в закрито заседание в следния състав:

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :     ДИАНА ПЕТКОВА

                                                                                                                                                                       

Секретар    С.Хардалова

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

адм.д. № 1513 по описа на 2018 г.

       За да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл.306 АПК.

        Подадено е искане от  Н.Д. *** за предприемане на действия по чл.306 АПК по отношение на виновното длъжностно лице-Президента на Бургаския свободен университет/БСУ/ поради неизпълнение на Решение №380/30.10.2018 год. постановено по адм.д.№10948/2016 год. по описа на ВАС ,с което е оставено в сила Решение №1442/28.07.2016 год. постановено по адм.д.№2075/2015 год. по описа на Адм.съд-Бургас.Сочи се че това неизпълнение е видно и от постановеното по адм.д.№4963/2018 год. по описа на ВАС определение.

         В указания по чл.306 ал.3 АПК срок по делото е постъпило писмено становище от проф.П.Ч.-президент на БСУ,в което се възразява срещу направеното искане и се сочи че указанията дадените със сочените съдебни решение са изпълнени,като с писмо от 9.02.2018 год. молителят е уведомен че в негова полза е преведена сума от 333.33 лв. съставляваща обезщетение.Представено е и платежно нареждане за сумата.Сочи,че по същото искане има постановено разпореждане от 19.04.2018 год. по адм.д.№810/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас с което същото е оставено без уважение.Иска производството по делото да бъде прекратено поради липса на състав.

         Съдът ,след преценка на твърденията на искателя, писменото становище на Президента на БСУ и писмените доказателства приложени по делото,приема за установено следното:

         С Решение №1442/28.07.2016 год. постановено по адм.д.№2075/2015 год. по описа на Адм.съд-Бургас е отменен изричен отказ на Президента на БСУ по искане на  Н.Т.,като обучаващ се в учебното заведение за намаление на семестриалната такса за учебната 2015/2016 год. и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне.Постановения съдебен акт е оставен в сила с Решение №380/10.01.2018 год. постановено по адм.д.10948/2016 год. на ВАС.Преписката е получена в БСУ за произнасяне на 26.01.2018 год.С преводно нареждане за кредитен превод от 8.02.2018 год. БСУ е наредил в полза на Н.Т. сумата от 333.33 лв.Като основание за плащане е посочено Реш.№1442/28.07.2016 год. по адм.д.2075/2015 год. на Адм.съд-Бургас.С Писмо от 9.02.2018 год. Президента на БСУ е уведомил Н.Т.  ,че в изпълнение на съдебните решения му изплаща обезщетение в размер на 333.33 лв. равняваща се на една трета от семестриалната такса, но не определя размер на намалението.На 28.03.2018 год.Т. подава искане пред Адм.съд-Бургас за налагане глоба на президента на БСУ поради неизпълнение решение №1442/2016 год. по адм.д.297582015 год. Съдът след като е обсъдил мотивите на съдебното решение,както и това на ВАС с което последното е оставено в сила, както и представените и пред него платежно нареждане от 8.02.2018 год. и писмо от 9.02.2018 год.,с Решение №1874/19.04.2018 год. по адм.д.810/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас е оставил искането без уважение,като е приел че не са налице основанията на чл.304 АПК за налагане на наказание.Междувременно по жалба от Н.Т. срещу писмото от 19.02.2018 год. на Президента на БСУ е образувано адм.д.№479/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас,което е прекратено с определение №659/21.03.2018 год., а жалбата оставена без разглеждане като недопустима-подадена срещу акт неподлежащ на съдебен контрол.С Определение № 6747/22.05.2018 год. постановено по адм.д.№4963/2018 год. по описа на ВАС определението на Адм.съд-Бургас е отменено, а делото върнато на  съда за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество.

          От изложеното,съдът прави следните правни изводи:

          Искането направено на осн.чл.304 ал.1 АПК е недопустимо.Съгласно сочения текст длъжностно лице което не изпълни задължение произтичащо от влязъл в сила съдебен акт,извън случаите на дял пети се наказва с глоба от 200 лв. до 2000 лв.В случая по идентично искане направено на същото основание и при същата фактическа обстановка          има постановен съдебен акт на съда-Разпореждане №1874/19.04.2018 год. постановено по адм.д.810/2018 год. на Адм.съд –Бургас,с което е прието че не са налице предпоставките на закона за налагане на административно наказание.И по адм.д.№810/2018 год. и по настоящото дело и двете на Адм.съд-Бургас се претендира неизпълнение от страна на президента на БУС на Решението по адм.д.2075/2015 год.  на Адм.съд-Бургас,оставено в сила с решение по адм.д.1094/2016 год. на ВАС.С искането по настоящото дело не се сочат никакви нови факти и обстоятелства.       Не се касае и до хипотезата на чл.304 ал.2 АПК.При това положение наличието на влязъл в сила съдебен акт между същите страни и на същото основание прави настоящото искане недопустимо.

       Не съставлява ново обстоятелство постановеното от ВАС определение по адм.д.№4963/2018 год.,с което е отменено определението за прекратяване на адм.д.479/2018 год. на Адм.съд-Бургас и делото е върнато за произнасяне по същество по жалбата на Н.Т. против писмото на Президента на БСУ от 9.02.2018 год.В настоящото производство не могат да се обсъждат действията и актовете на съда в хода на висящо съдебно производство.В чл.304 ал.1 АПК е предвидена отговорност на длъжностно лице,което не изпълни задължение по влязъл в сила съдебен акт,но не е предвидена отговорност за неточно изпълнение.Способа за защита при неточното изпълнение,е новия акт да бъде оспорен по общия ред,като в производството по оспорването се посочи че той противоречи на влязло в сила решение.В конкретния случай Н.Т. е упражнил правомощието си и е оспорил писмото на Президента на БСУ от 9.02.2018 год.,в резултат на което е образувано и адм.д.№479/2018 год. на Адм.съд-Бургас.Преценката на  акта ,издаден в процедурата по изпълнение на влязлото в сила съдебно решение не е от компетентността на органа по чл.306 ал.2 АПК.

         Водим от горното,съдът

 

                                    Р   А   З   П   О   Р   Е   Д   И

 

       ОСТАВЯ  БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.Д.Т. *** за налагане на глоба на президента на БСУ поради неизпълнение на Решение №1442/28.07.2016 год. по адм.д.№2075/2015 год. на Адм.съд-Бургас,оставено в сила с Решение №380/10.01.2018 год. по адм.д.№10948/2016 год. на ВАС.

       ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1513/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас.

       Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                АДМ.СЪДИЯ: