ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                              две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г. Д. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1512 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

За жалбоподателя И.Б., редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ответника - председател на Държавна агенция „Национала сигурност“- София, редовно уведомен,  се явява експерт  С. С. - представя пълномощно и разрешение за достъп до класифицирана информация.   

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. к.: Г-жо Председател, представям писмена молба, с която оттегляме подадената жалба. Моля да не давате ход на делото и същото да бъде прекратено.

експерт С.:  Приемам оттеглянето на жалбата. Моля да прекратите производството. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и депозираната в днешното съдебно заседание молба, намира, че са налице основанията по чл.155, ал. 1 АПК, според която при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти.

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, са спазени реда и условията по чл.155, ал.1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя за оттегляне на жалбата и направеното искане от процесуалния представител на ответника в полза на администрацията следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/ лева, съобразно чл.143, ал.3 АПК и чл.78, ал.4 ГПК вр. с чл.144 АПК.

Ето защо и на основание  чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал. 1 АПК, Административен  съд - Бургас, VІІІ- ми състав

    О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б. *** против решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация с рег. № КА-626/24.04.2017 г. на председателя на Държавна агенция „Национала сигурност“- София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1512 по описа на Административен съд Бургас за 2017 година.

ОСЪЖДА И.Б. *** да заплати на Държавна агенция „Национала сигурност“-София разноски в размер на 100.00 /сто/ лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50  часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: