ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1512 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.Д.С., редовно уведомен, явява се лично и с  адв. Л Г., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АЙТОС, редовно уведомен, не изпраща  представител.

        

АДВ.Г.:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от М.Д.С.  с ЕГН **********  против отказ на Общинска служба по земеделие гр.Айтос, обективиран в писмо с изх.№435/21.06.2016 година за довършване на процедура по възстановяване на право на собственост, по реда на чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

            Указва на жалбоподателя,  че е негова тежестта  да установи наличието на необходимите  предоставки за издаване на окончателния административен акт на Общинска служба „Земеделие” гр. Айтос, както и че всяка от страните  следва да  установи  фактите и обстоятелствата, които са изгодни за нея и от които същите черпи права.

Съдът докладва административната  преписка в цялост.

АДВ.Г.- Поддържам жалбата, не възразявам да се приеме  преписката, не възразявам по отношение  на описаната в нея фактическа част в преписката, по отношение  на направеното становище не можем да вземем такава, с оглед недовършеността на същата и неяснотата  на мисълта.Считаме, че  изготяването  на помощен план не възниква по инициатива на жалбоподателя, а възлагането  на същото би следвало да бъде   инициирано  или  ОС” Земеделие”  или от Община Айтос. В този смисъл поддържаме  изразеното от нас становище  в жалбата, че за периода от 2009 година доразвилата се кореспонденция, както с Община Айтос така и с ОС”Земеделие” Айтос не съдържа кореспонденция между общинската служба и общината след 2009 година. В този смисъл изразеното от тях становище  считам,  че не е относимо,  предвид представено от нас удостоверение  от Община Айтос  от 26.03.2016 година,  в което е уточнено  за кои  поземлени имоти  няма записани собственици. В този смисъл  е и приложена към кореспонденцията между  жалбоподателя и община Айтос,  която съдържа заключение  по гр.дело №100/2007 година, където се съдържа заключение бившия имот пл. № 348 в кои  въведени  в кадастър имоти  попада,  с оглед на което и ако същите не са приложени към преписката предоставена  от Общинската  служба „Земеделие” молим, да бъдат приложени.

СЪДЪТ като взе предвид становището на страната относно административната преписка и представените доказателства намира, че същите следва да бъдат  приети  и приложени по делото. Прието следва  да бъде и представеното в днешно заседание  заключение по съдебно-техническа експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото пълната административна преписка, представена  от ответня орган.

ПРИЕМА  заключение за извършена съдебно-техничска експертиза от 5.11.2007 година, изготвена от  инж.И.Б..

АДВ.Г.- Няма да соча други доказателства, да се приключи.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.Г.- Моля да уважите изцяло жалбата на М.  С. относно отказ на Общинска служба „Земеделие” гр.Айтос  за довършване процедура  по възлагане правата на собственост на имоти, за които жлбоподателката е призната  за собственик. Считаме, че е било задължение  на Общинска служба „Земеделие” служебно да изиска издаване  на удостоверение  и скица от техническата служба  на Община Айтос, с оглед на така представените  нови доказателства от 2016 година. Искането  отправено отжалбоподателя за довършване на процудерата по възстановяване правата на собственост  не е продължене  на процедура от 2009 година.Жалбоподателката  е заявила ново искане от 2016 година, към което е представила  и нови доказателства.Молим да уважите и направенитие във връзка с настоящето производство съдебно- деловодни разноски за които представям списък.

Съдът намира делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: