ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,15.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На петнадесети октомври                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1512 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „СУПЕРХОСТИНГ БГ” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         Ответникът инспектор Д.Ц., полицейски орган в отдел  осъществяващ оперативно-издирвателна дейност при отдел „Борба с организираната престъпност” Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против Разпореждане от 18.05.2013г. на орган, осъществяващ оперативно-издирвателна дейност, с което на жалбоподателя, с цел установяване на условия и причини на осъществяване на престъпление и други нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред, установени при проверка на ГД БОП, на осн. чл.57 от ЗВМР е разпоредено преустановяване на достъп до сайтовете podari.co, mishe.eu, uhanie.eu, vzemi.co, testeri.co, raya.bg, aromatbg.com.

        

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Засега нямам доказателствени искания.

ОТВЕТНИК Ц. – Оспорвам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.12 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

 

         АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите подадената от нас жалба и да отмените разпореждането на отдел „БОП” като незаконосъобразно, като подробни съображения сме изложили в жалбата. Моля да имате предвид, че в конкретния случай действията на органите на МВР са извън неговата компетентност, не са съобразени със Закона за МВР. Считаме, че за наличие на възможност  за спиране на сайт е необходимо да има съдебно решение на съда или друг акт на съда. По този начин се нарушават правата на жалбоподателя, а в Закона за МВР е предвидено при извършване на действия и при изпълнения на разпореждане на органите на МВР да не се нарушават правата на гражданите и юридическите лица.

         Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

         ОТВЕТНИК Ц. – Уважаема госпожо съдия, в жалбата е визирано, че оперативен орган не може да постановява мярка като издаване на разпореждането. Органът има изричната задача да извърши само подготовката за извършване и разследване на разследването на начален етап. Закона за МВР предвижда в досъдебно производство да указваме съдействие на полицаи, като издаваме постановление, като постановлението приложено към делото, с което оспорвам противоречието с целта на закона, посочено от жалбоподателя.

         По трета точка в жалбата, предвид издаденото разпореждане и визирания в него чл.148, ал.1 от ЗМВР, който няма да зачитам, той дава право на оперативния да издава задължителни разпореждания. В чл.139, т.3 от ЗМВР, в която се посочва, че издирване на лица, които се укриват от привличане към наказателна отговорност или са се отклонили от изтърпяване на наказание по дела от общ характер, както и издирване на безследно изчезнали лица; в случая е необходимо предотвратяване на укриване на лица от привличането им към наказателна отговорност и има особено значение към случая.

         Със спирането на сайта лицата, които имат отношение към случая ще направят връзка, ще направят всичко възможно да се свържат с лицето, което бяхме задържали тогава.

         Моля жалбата да бъде отхвърлена.

         РЕПЛИКА на АДВОКАТ К. – Искам да добавя, че това разпореждане издадено от органите на МВР е издадено с цел откриване на лица, които се укриват. В конкретния случай „Суперхостинг.БГ” ООД няма връзка с това нарушение. „Суперхостинг.БГ” ООД търпи вреди от органите на МВР и в тази връзка беше казаното в съдебното заседание.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на ответника, като срокът за него е 9 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: