ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1511 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТИАНИ-91“ ООД, редовно призован, се представлява от  адв. И.М., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

        

         По хода на делото:

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ТИАНИ-91“ ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ***, представлявано от управителя Т.А.Г.против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-174-0267959/31.05.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас в главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) - запечатване на търговски обект ресторант-пицария „***“, находящ се в гр.Бургас, ж.к***и е забранен достъпът до него за срок от 15 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.  

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх.№ 6664/13.06.2018г. административната преписка, предоставена от ответника.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото административно дело № 1376/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.М.: Поддържам жалбата изцяло, както е предявена с наведените основания за незаконосъобразност на обжалвания акт. Направили сме доказателствени искания – едното е уважено – това е за прилагане на административно дело № 1376/2018 г. по описа на Административен съд Бургас. Другото е да бъдат допуснати до разпит двама свидетели във връзка с оспорванията по жалбата. Водя единия свидетел. Вторият е възпрепятстван. Не желая да се отлага делото за разпит с него. Единият свидетел е достатъчен. Той е работил по трудов договор като сервитьор, очевидец е на извършената проверка. Проверката  е направена в негово присъствие и всичко, изложено в жабата, е по негови фактически твърдения. Моля да приемете, както е посочено в жалбата по отношение на сумата в повече 162,74 лева, посочили сме защо тази сума е констатирана като такава - тя е във връзка с възстановена парична сума по извършена рекламация на връщане на хранителни продукти „Калмари туба“ 1 кг и италиански салам „Калабро“. Стоката е върната, възстановени са парите. Представям заверени копия на касовата бележка и кредитното известие за върнатата стока. Моля да бъдат приети като доказателства.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 6664/13.06.2018г. административна преписка, както и постъпилото административно дело № 1376/2018 г. по описа на Административен съд Бургас, както и днес представените от адв. М. документи- копие от касова бележка и кредитно известие.

 

Относно направеното искане за допускане до разпит в качеството на свидетел при режим на довеждане на лицето, работило като сервитьор в търговския обект по време на проверката, съдът счита, че направеното искане е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание водения от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

И.И.С.- 28 години,  български гражданин, от 3 месеца работи в ресторант „***“.

 

Съдът предупреждава свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 по Наказателния кодекс.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от Наказателния кодекс. Обещавам да говоря истината.

АДВ.М.: Разкажете какво се случи в деня на проверката? На коя дата беше, ако си спомняте датата?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Помня датата много добре - беше 23-ти май тази година, понеже на следващия ден се събираме фамилията в моето село, имаме панаир, за мен е паметна дата. Дойде един човек към обяд, поръча си 2 кафета и в момента, в който ги поръчва, ме попита колко струват. По памет казах: „Струват 3,20 лева“. Следващия момент ми подаде веднага пари - 5 лева ми подаде. В този момент знам, че трябва да пусна касов бон, но барманката ми каза да й сваля една бутилка. Човекът стои и чака, а аз свалих бутилката на барманката и й качих следващата бутилка, понеже барманката е ниска и не може да ги стигне. В момента като излязох от бара и тръгнах да пускам бона, човекът каза: „Край! Спираш работа!“. Попитах го: „При положение, че залата е пълна, как така спирам работа?“. Той ми каза да спра работа и в момента, в който посегнах към компютъра, каза да не пипам повече компютъра и да спирам работа. Бях „шах и мат“, не знаех какво става. Каза, че ще има проверка. Легитимира се. Това е, прекратих работа.

АДВ.М.:  Бих желала да предявим на свидетеля С. документите, които представих.

Съдът ПРЕДЯВЯВА документите - копие от касова бележка и кредитно известие.

АДВ.М.: Искам да погледнете тази касова бележка и кредитното известие – на Вас ли ги оставиха?

СВИДЕТЕЛЯТ С.:  На мен ги оставиха. Преди това 15-20 минути, а може и половин час да е, дойде от „Интерфуут Средец“ ООД момчето. Трябваше да върнат калмарите и каза, че оставя бележките. Звъннах на шефа да питам какво да ги правя. Шефът ми каза, че ей сега идва. Аз прибрах тези бележки и парите в касата и изчаках шефът да дойде да се оправи с тези бележки. Данъчният каза: „Ти имаш повече пари, отколкото в касата“. Опитах се да му обясня защо парите са повече в касата. Казаха да мълча и само да ги гледам. Опитах се да покажа тези документи, но проверяващият ръкомахаше и не искаше да ме слуша. Беше един с дълга коса.

АДВ.М.: Получавайки парите, веднага ли се обадихте на шефа да си ги прибере?

СВИДЕТЕЛЯТ С.:Да, веднага се обадих.

АДВ.М.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

 

Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

 

АДВ.М.: Нямам други доказателствени искания. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.М.: Моля да уважите жалбата и приемете за основателни възраженията ни срещу незаконосъобразността на обжалвания административен акт, за което съображенията ни са подробни и моля да съобразите същите и със събраните днес гласни доказателства, които в абсолютно пълна степен опровергават твърдението на проверяващия административен орган, че различието в касовата наличност се дължи на укрити приходи. Ще представя и допълнителни писмени бележки. Моля само в случай, че уважите жалбата, да присъдите на доверителя ми разноските - адвокатско възнаграждение и платената държавна такса за жалбата.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за писмени бележки.

                             

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: