ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети септември                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1510 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГА БИЛД СТОР“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ при ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., днес представя пълномощно.

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете допълнителни доказателства по делото - КЛЕН от 23.05.2018г. на процесното фискално устройство, който КЛЕН отразява отделните продажби. Жалбоподателят твърди, че е отразил процесната покупка, но е отразил на стойност 2.40 лева в час 14.34.

Ние твърдим, че стойността е 2.50 лева с час на покупката 14.27. Видно е, че има разминаване в часовете и стойността на покупката. Моля да имате предвид, че в разпечатката, която представяме има известно застъпване на еднакви фискални бонове.

Представям и справка за обща регистрация на фирмата.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. допълнителни писмени доказателства подробно посочени в нейното изявление записано по-горе в протокола.

 

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, по делото допълнителни доказателствени искания не се констатира да се съдържат и депозираната жаба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля да приемете формулираните от жалбоподателя доводи за несъстоятелни и недоказани. Наложената ПАМ е издадена от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно-производствените правила, постановена в съответствие с целта на закона. За налагане на ПАМ е достатъчно извършването на една  продажба без издаване на фискален бон в експлоатирания от жалбоподателя търговски обект, каквато в случая е констатирана и не се оспорва от дружеството. А негово задължение е да създаде необходимата организация за работа в обекта съобразно изискванията на закона.

Ирелевантно е възприетото от служителя на дружеството поведение, т.е., че е маркирал в някакъв по-следващ момент фискалната покупка. Дори това да се приеме така, тъй като нарушението е налице - към момента на извършване на покупката не е издадена фискална касова бележка и с оглед на което е наложена съответно атакувана заповед за налагане на ПАМ.

Мотивите са съобразени с целта на закона, няма процесуални нарушения и материалният закон е правилно приложен.

С оглед на изложеното, моля да отхвърлите жалбата срещу атакуваната заповед за налагане на ПАМ като неоснователна, както и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт за настоящата инстанция.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: