ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1510 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ИЩЕЦА Р.Е.Е., редовно призован, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Областна дирекция на МВР Бургас, редовно призован, се явява главен юрисконсулт А.Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, поддържам исковата молба в цялост, ведно с направените доказателствени искания. Единствено във връзка с депозирания отговор на исковата молба от ОД на МВР не държа на искане № 4 в исковата молба за извършване на служебна справка за водените срещу доверителя ми производства към 28.05.2014 г., тъй като с отговора ОД на МВР е депозирало удостоверения, които доказват, че няма висящи производства.

Държа на изслушване на счетоводна експертиза с оглед на факта, че изчисленията, които следва да се направят, изключително ще затруднят настоящия състав.

Поддържам искането за допускане на гласни доказателства, тъй като фирмата към момента не функционира. Ако съдът ги допусне, ще се опитаме да доведем за разпит като свидетели счетоводител или управител на фирмата към периода на сключване на трудовото правоотношение. Към момента не мога да посоча имена. Моля да ми се даде възможност да ги уточня. От тези свидетели ще добием представа за правоотношенията по трудовия договор, от друга страна ще установим дали има документи, които са относими към делото, тъй като не сме наясно дали се съхраняват. Къде се съхраняват към момента нямаме данни.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам писмения отговор, представен по делото.

Оспорвам исковата молба като неоснователна.

Моля да приемете приложените към писмения отговор доказателства.

По искането за гласни доказателства съм се противопоставила с писмения отговор, тъй като начините на командироване би трябвало да се доказват с писмени доказателства. Това е част от счетоводството и от политиката на фирмата, свързана с човешките ресурси. Трябва документално да бъде доказано това. От друга страна не намирам за нужно, тъй като, както съм изразила в писмения си отговор, не е налице причинна връзка между издаване на удостоверението за лично ползване и прекратяването на трудовото правоотношение, но предоставям на съда.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам доказателствени искания и не възразявам да се уважат направените искания от процесуалния представител на ищеца.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и тези с отговора, депозиран от ответника.

Като основателно следва да бъде уважено искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от ищеца в подадената искова молба (л. 3 от делото).

Що се касае до искането за събиране на гласни доказателства, по него съдът ще се произнесе след като бъдат индивидуализирани лицата, които ищецът желае да бъдат допуснати в качеството на свидетели. В случай, че това бъде сторено с отделна молба преди датата на следващо съдебно заседание, съдът ще се произнесе в закрито заседание или в открито заседание, в случай, че искането бъде формулирано в хода на последното.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба и тези с отговора, депозиран от ответника.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от ищеца в подадената искова молба (л. 3 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат от ищеца в 14-дневен срок.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Д..

УКАЗВА на ищеца, че искането за събиране на гласни доказателства следва да бъде конкретизирано с посочване имената на лицата, които иска да бъдат разпитани в качеството на свидетели по начин, указан в обстоятелствената част на това определение.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.01.2017 г. от 11:00 часа, за която дата страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: