ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1510 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

ЗА ИЩЕЦА Р.Е.Е., редовно уведомен, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас представител не се явява.

 

Явява се вещото лице М.Д..

 

Явява се свидетелката М.Х.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Д.Д. – 52 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че експертизата е обективно и ясно изготвена. Нямам въпроси, моля да се приеме.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искам да попитам вещото лице, понеже на няколко места е посочила трудово възнаграждение от 10 000 лева на месец, дали прави разлика между трудово възнаграждение и командировъчни пари?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, правя разлика, но така е формулиран въпросът от страна на ищеца. Тези 10 000 лева са по допълнителното споразумение, с което тази сума е уговорена като командировъчни.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на явилата се свидетелка, като снема самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

М.Х.А. – 31 години, българска гражданка, неосъждана, без родство с ищеца, без дела с ответника.

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

Работила съм две години в „НИМЕКС Н.А.” ЕООД като отчетник счетоводство – 2012-2014 година.

Запозната съм със случая на Р.Е.. Той кандидатства за работа като международен шофьор. Назначиха го, но нямаше как да замине за чужбина, защото имаше някаква бележка, в която пишеше, че е осъждан. Освободиха го поради тази причина, защото той е назначен, за да извършва международни превози.

ВЪПРОС НА СЪДА: Дали за всички шофьори, назначавани в дружеството, командировъчните се определят във фиксиран размер и се договарят като неразделна част от трудовия договор?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да, командировъчните възнаграждения са задължителни за всички шофьори, които извършват международни превози и всички тези командировъчни се договарят при назначаването им на работа.

ВЪПРОС НА СЪДА: Това, че ще получава командировъчни 10000 лева, за всеки курс ли се договаря или ако е на постоянен договор винаги са 10 000 лева?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Курсовете са тримесечни. При нас за всички шофьори бяха равни командировъчните, но е възможно да бъдат и индивидуално договаряни. Евентуалното уговаряне е за заплатата, не за командировъчните. Нашите шофьори извършваха международни превози само в Европа и затова командировъчните за всички са договаряни в този размер.

АДВОКАТ С.: Беше ли необичайно командировъчни в размер на 10 000 лева или беше нормална практика?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Командировъчните са нормални за нашата фирма, както казах всички наши шофьори карат при такива командировъчни.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Издавахте ли командировъчни заповеди?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Да, ние имахме счетоводна къща, счетоводителката всичко е правила, но аз съм приготвяла нещата. Издавали сме командировъчни заповеди.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как ги издавахте – за курса, за определен период, в който ще е в чужбина, или за цялата година?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Командировъчни заповеди се издават за всеки курс поотделно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: И те се отчитаха счетоводно като разходи за командировъчни, а не като разходи за заплата?

СВИДЕТЕЛКАТА А.: Командировъчните са отделно, заплатите отделно се отчитат.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имам едно доказателствено искане за назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза –вещото лице да направи справки в НАП и в НОИ и да отговори на въпроса: „Регистриран ли е трудовият договор и в какъв размер е основната заплата и дали са плащани осигуровки върху заплатата?“, за да видим дали тези пари са част от трудовото възнаграждение.

АДВОКАТ С.: Противопоставям се на това доказателствено искане. Първо считам, че е извършено несвоевременно, на следващо място е неотносимо. Няма спор относно размера на трудовото възнаграждение и обезщетение за безработица, което е получил ищецът, затова не считам, че с отлагане на делото и изготвяне на тази експертиза ще достигнем до някаква истина от значение за изхода на процеса. На първо място ответникът можеше да направи това доказателствено искане на по-ранен етап. Не считам, че в днешно съдебно заседание са настъпили нови обстоятелства, които да налагат това доказателствено искане.

 

СЪДЪТ намира искането на ответника за поставяне на допълнителни въпроси към съдебно-счетоводната експертиза за неотносимо към спора. Обстоятелството дали един трудов договор е регистриран или не в НАП не е предпоставка за валидно възникнало трудово правоотношение. Неизпълнението на това задължение евентуално би могло да предпостави ангажиране на административнонаказателна отговорност на работодателя, но не и да предпостави извод за липса на редовно възникнало трудово правоотношение. На следващо място, по делото е представен трудов договор, в който е  посочен размерът на договореното възнаграждение и то е 415 лева. Абсолютно неотносим към спора е фактът дали на дружеството „НИМЕКС Н.А.” ЕООД за процесния период е била извършвана ревизия, тъй като в настоящия спор предмет на доказване и то в тежест на ищеца, са факти, въз основа на които може да се направи извод за претърпени имуществени вреди от ищеца в резултат на незаконосъобразни действия на служители на ответника.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на пълномощника на ответника за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да уважите предявения от нас иск като основателен на съображенията, които сме изложили в исковата молба и които считам, че бяха доказани от събраните в хода на съдебното дирене доказателства.

Представям списък на разноските, моля да ми бъдат присъдени.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо съдия, моля да отхвърлите исковата молба като напълно неоснователна. Изложила съм подробни съображения в писмения отговор защо я считам за такава в началото на производството. Моля да ми се даде срок за писмени бележки, в които да изложа допълнителни съображения защо считам исковата молба и в настоящото съдебно заседание за неоснователна.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Моля да го определите в съответствие с Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: