ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 02.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1510 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателят „Голдън Бъг” ЕООД – гр.Несебър, редовно уведомен, се явява адв. М. - представя пълномощно.

За ответника Кмета на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Т. – представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба с вх. № 8393/30.09.2013 г. от жалбоподателя, с която моли съдебния състав да се отведе от разглеждането на настоящото административно дело, предвид обстоятелството, че обжалваната заповед на кмета на Община Несебър преюдициално се основава  на заповедта за изземване на сметището, срещу която съдът се е произнесъл по административно дело № 2317 по описа за 2012 година на  Административен съд Бургас.

Съдът намира искането за неоснователно по следните съображения:

След извършена служебна справка в деловодството на съда, се установи, че административно дело № 2317/2012 г. е образувано по жалба на „Голдън Бъг” ЕООД – гр. Несебър срещу Заповед № 1599/06.11.2012 г. на кмета на Община Несебър, издадена на основание чл. 65 от ЗОС.

Настоящото административно дело е образувано по жалба на „Голдън Бъг” ЕООД – гр. Несебър против Заповед № 427 от 23.05.2013 г. на кмета на Община Несебър, издадена на основание чл.225а, ал. 1 от ЗУТ.

Следователно се касае за два различни административни спора, за две различни заповеди, които са издадени на различно правно основание.
      Спорът по административно дело № 2317/2012 г. не е преюдициален по отношение на спора по настоящото административно дело, както и спорът по настоящото административно дело не е преюдициален относно спора по административно дело 2317/2012 г.

По тези съображения, Съдът намира, че не са налице основанията по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, за отвод на настоящия административен състав.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Голдън Бъг” ЕООД – гр. Несебър с ЕИК по БУЛСАТ *** със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, кв. „Младост”, бл. 29, ет. 3, представлявано от управителя С.М.А. против Заповед № 427/23.05.2013 г. на кмета на Община Несебър, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Сграда” със застроена площ /ЗП/ от 340 кв.м., с приблизителни размери 12м./24 м. и височина 4,50 м., паянтова конструкция, с ограждащи тухлени стени, изградени върху бетонови ивични основи, метална покривна конструкция покрита с рифелова ламарина, електрифицирана, фигуриращ под № 5, в приложната към конструктивен акт № 11/07.03.2013 г. схема /Приложение 1/, извършен в имот с идентификатор 61056.86.21 по КККР на с. Равда, Община Несебър, Област Бургас, собственост на Община Несебър.

 

Адв. М.: Поддържаме жалбата. Моля, да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза,  която да отговори на следните два въпроса:

1. Съответства ли строежът на предвижданията на ТУП и на издадената на 15.03.1999 г. виза, както и на изискванията на ЗТСУ/отм./ за периода 15.03.1999 г. до 01.07.2000 г. -  датата на издаване на Акт № 14?

2. В коя местност се намира процесната сграда?

 

Представям Заповед № 154/01.08.2005 г. на Началника на РДНСК -гр. Бургас, с която се прекратява административното производство по реда на чл.178, ал. 1 от ЗУТ.

Представям одобрени от главния архитект на Община Несебър проектни книжа за процесната сграда в заверени копия.

Моля, да допуснете до разпит в следващото съдебно заседание главният архитект на Община Несебър, който да свидетелства за обстоятелствата при одобряване на проектите, извършените проверки на терена и спорните обстоятелства по делото.

Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

По  повод доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя, относно допускането на съдебно-техническа експертиза - нямам против същата да бъде изработена.

Моля, да се включат два въпроса от наша страна, които ще формулирам в нарочна молба, с препис за другата страна, в указан от съда срок.

Относно представената Заповед № 154/01.08.2005 г., моля, за доуточнение, тъй като се отнася за строеж „Депо за битови отпадъци” /сметище/, а не конкретно за строежа, предмет на оспорването, и с каква цел се представя на вниманието на съда.

По отношение на другите доказателствени искания, моля, да бъдат приети.

 

Адв. М.: Представената заповед е издадена във връзка с административна процедура, започнала с цитирания в заповедта Констативен акт № 291/24.06.2005г., издаден от РДНСК - гр. Бургас, в който в т. ІІ се констатира наличието на  извършен строеж и на сгради в депото, като една от тези сгради е процесната. Считаме, че макар и в заповедта общо да се споменава депото, с оглед гореизложеното, процедурата и представената заповед касаят и процесните строежи, които са извършени в депото.

 

Юк. Т.: Считам, че заповедта не е относима към настоящото производство.

 

По доказателствата,  Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание - Заповед № 154/01.08.2005 г. на Началник РДНСК - гр. Бургас, ведно с одобрени от главния архитект на Община Несебър проектни книжа за процесната сграда, в заверени копия.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справи в Община Несебър, да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител  на жалбоподателя, формулирани днешното съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на кмета на Община Несебър да формулира своите въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза, в нарочна писмена молба, с преписи за другата страна, в тридневен срок, считано от днес.

 

На основание чл. 171, ал. 2 от АПК, Съдът поставя и допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническата експертиза, а именно:

1. Коя категория е процесният строеж и коя година е построен?

2. Търпим ли е строежът, на основание разпоредбите на § 16 от ПР на ЗУТ и § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ?

3. Декларирана ли е постройката пред одобряващите органи и кога?

4. Инициирана ли е процедура за узаконяване на постройката, съобразно изискванията на § 184 на ПЗР към ЗИД на ЗУТ и кога?

5. Да се опише конструкцията на постройката. Представлява ли постройката строеж по смисъла на § 5, т. 38 от  ПР на ЗУТ?

6. Има ли влязъл в сила ПУП на имота, в който е изградена постройката /строежът/  и има ли издадени строителни книжа за него?

7. Променено ли е предназначението на земята и какъв е статута на земята, върху който е изграден строежът?

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж.С.И. при депозит в размер на 600.00 лева, 450.00 лева от които вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес и 150.00 лева - вносими от Община Несебър, в същия срок.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на бившия Главен архитект на Община Несебър.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.01.2014 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определените депозити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: