ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 281

 

05.02.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на пети февруари две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 150 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Фондация „Антикорупционен фонд“, ЕИК ***, представлявано от управителя М.П. против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър за предоставяне на достъп до обществена информация. Иска се от съда да задължи административният орган да се произнесе по заявлението за достъп до обществената информация във възможно най-кратък срок и да му наложи административно наказание по реда на чл. 42 от ЗДОИ.

С придружително писмо Община Несебър е посочила, че след направена справка е установено, че на електронната поща на адрес mer@nesebar.bg не е получавано заявление от Фондация „Антикорупционен фонд“, поради което няма и произнасяне в срок. Приложено е Решение № 50/11.01.2018 г., с което е предоставена исканата информация по заявлението на Фондация „Антикорупционен фонд“.

На 26.01.2018 г. от Фондация „Антикорупционен фонд“ е постъпила молба с вх. № 1099, с която заявява, че оттегля жалбата си против оспорения административен акт. Отделно от това е направено искане внесената държавна такса по сметка на Административен съд - Бургас да бъде възстановена като недължимо платена и погрешно внесена. Така направеното искане е частично основателно. Оттеглянето на жалбата е направено след образуване на делото в Административен съд – Бургас и на основание чл. 12, ал. 3 от АПК, във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието по жалби срещу административни актове се събира съответната проста такса. По тези съображения искането за възстановяване на внесената държавната такса следва да бъде оставено без уважение.Съдът констатира обаче, че съгласно  т. 2б, б. "а" жалбоподателят дължи държавна такса в размер на 10 лева, а по сметка на Административен съд – Бургас е внесена държавна такса в размер на 50 лева, поради което разликата от 40 лева следва да бъде възстановена като недължимо платена по посочената с молбата банкова сметка.

***. 155, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба по арг. от чл. 155, ал. 3 АПК.

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени реда и условията на чл.  155, ал. 3, във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал. 1 АПК, Административен  съд – Бургас, І-ви състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупционен фонд“, ЕИК ***, представлявано от управителя М.П. против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър за предоставяне на достъп до обществена информация.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 150 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година, поради оттегляне на оспорването.

Да се възстанови на Фондация „Антикорупционен фонд“, ЕИК ***, представлявано от управителя М.П. като недължимо платена държавна такса сумата в размер на 40 лева по посочената с молба с вх. № 1099 от 26.01.2018 г. банкова сметка.

 

*** жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: