РЕШЕНИЕ  307

 

25.02.2016 г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:      1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                          2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  В.П.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КНАХ дело    номер  150 по    описа    за   2016  година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на ”К.М.П.-Мика” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ж.к. „Зорница” ***, представлявано от М. П. К. против решение № 1846/23.12.2015г., постановено по НАХД № 3907/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 74637-О-F080414/20.09.2013г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване за нарушение на чл.5, ал.4, т.1 от КСО, вр. с чл.2, ал.1 и чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самооисигуряващите се лица. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от управителя М. П., която поддържа жалбата и не ангажира доказателства.

Ответникът – директор на ТД на НАП - Бургас не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и съответства на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на ”К.Н.П.-Мика” ЕООД против наказателно постановление № 74637-О-F080414/20.09.2013г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване за нарушение на чл.5, ал.4, т.1 от КСО, вр. с чл.2, ал.1 и чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Със завършващото първоинстанционното производство съдебно решение, състав на БРС потвърждава наказателното постановление като приема, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в предвидените в ЗАНН срокове; че деянието е установено безспорно и отговорността на дружеството е ангажирана законосъобразно, като не следва да се прилага чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и трябва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4, т.1 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Според нормата на чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. (ДВ, бр.45/18.05.2013 г.) работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3, в които се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството; единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения и самоосигуряващите се за всеки календарен месец до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните – чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от горепосочената наредба. Неизпълнението на цитираните норми е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.355, ал.1 от КСО - имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 лева до 5000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. В конкретния случай е безспорно установено, че касаторът не е изпълнил задължението си да подаде декларация образец № 1 за месец юли 2013г. в срок, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно.

Не са налице и основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Още повече, че се касае за търговско дружество, извършващо професионална дейност, което следва да е запознато със служебните си задължения към приходната администрация. Що се отнася до доводите в жалбата относно липса на финансови средства, следва да се отбележи, че това обстоятелство е съобразено от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум.

Като е потвърдил НП, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1846/23.12.2015г., постановено по НАХД № 3907/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.                               

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: