ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 27.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми март                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 150 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя М.В.К. - редовно уведомен,  се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

За ответника - Началник РДНСК-Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило по делото заключение с вх.№ 2671/18.03.2013 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на М.В.К. ***, против Заповед № ДК-02-БС-48/13.10.2009 г. на Началника на РДНСК-Югоизточен район, издадена на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Да се изслуша вещото лице.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да се изслуша вещото лице.

Заявявам, че  в заповедта, предмет на оспорване, не е описан друг констативен акт, освен този, представен по административната преписка и администрацията не разполага с различен от този констативен акт.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

     Инж. М.Р.Г. на 65 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Юк. К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

         Адв. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 300,00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 300,00 лева на 27.03.2013г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. С.: Моля,  да постановите решение, с което да уважите жалбата. Събраните по делото доказателства установяват, че процесният строеж е търпим, предвид разпоредбата на § 16 от ЗУТ. От заключението на вещото лице се установи, че строежът попада в парцел, отреден за строителство, не се засяга от предвижданията на плана и са налице всички изисквания, които са декларирани в определените срокове.

Моля за постановяване на акт, с който да уважите жалбата и отмените процесната заповед.

 

Юк. К.: Моля,  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Считаме, че е влязъл в сила Отказ за узаконяване на процесния строеж, което е предпоставка за издаване на заповед за премахване на установен незаконен строеж.

Ако счетете, че макар и формално е нарушена процедурата за установяване на процесния строеж като незаконен, моля да приемете, че това е несъществено нарушение. Има константна практика на Върховен административен съд в тази насока.

Моля да имате предвид Решение № 878/18.01.2013 г. по административно дело № 11665/2012 г. на Върховен административен съд.      Моля да оставите процесната заповед на Началника на РДНСК-Югоизточен район в сила, като правилна и законосъобразна.

Моля да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: