О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 191          Година 10.02.2012            Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на десети февруари две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня ЕВТИМОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:   1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                           2.Даниела ДРАГНЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 150 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от „Балканика БГ” ООД, гр.Б ***, представлявано от управителя Т.И.Т.против протоколно определение от 15.12.2011г., постановено по н.а.х.д.№ 3792/2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е прекратено производството по делото. Счита обжалваното определение за неправилно и необосновано и моли да бъде отменено.

Ответникът – Директора на Дирекция „Обслужване” при Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, не изразява становище по частната жалба.

          Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното определение Районен съд гр.Бургас е прекратил производството по н.а.х.д.№ 3792/2011г., което е било образувано по оспорване на наказателно постановление № 33317-О-0012567/15.06.2011г. издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас. За да постанови определението си съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена, тъй като наказателното постановление е надлежно връчено на управителя на дружеството-жалбоподател на 21.09.2011г., като 7-дневния срок за обжалването му е изтекъл на 28.09.2009г.. Видно от отбелязването върху жалбата, тя е била изготвена на 30.09.2011г. и тогава е била входирана лично в ТД на НАП гр.Бургас, тоест след законоустановения срок за обжалване.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Съгласно чл.219, ал.1 от АПК, приложим по силата на препращащата норма на чл.63, ал.1 от ЗАНН, за установяване на касационните основания се допускат писмени доказателства, поради което направените с частната жалба искания за назначаване на съдебно-графическа експертиза и събиране на гласни доказателства, чрез разпит на лицето връчило наказателното постановление и двама свидетели, са недопустими.

Наказателно постановление № 33317-О-0012567/15.06.2011г. издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас е връчено по пощата лично на Т.И.Т.на 21.09.2011г., видно от положеното по делото известие за доставяне. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 28.09.2011г. - сряда,  работен ден. Жалбата срещу наказателното постановление е подадена чрез наказващия орган на 30.09.2011г., тоест след предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН 7-дневен преклузивен срок, поради което правилно е приета за просрочена и е оставена без разглеждане, като недопустима и производството по делото е прекратено.

Неоснователни са възраженията направени в частната жалба, че неправилно е посочена датата на връчване на наказателното постановление на 21.09.2011г., вместо на 25.09.2011г., когато фактически е извършено. В случая доколкото не се оспорва факта на личното получаване на пощенската пратка, за която е приложено известието за доставка, следва да се приеме, че наказателното постановление е надлежно връчено.

В касационната жалба, се твърди, че на 21.09.2011г. Т.Т. не е бил в гр.Бургас, а е бил в командировка в гр.София, в подкрепа на което е представена заповед за командиравка № 1/20.09.2011г. С така представената заповед, не би могло да се установи, че действително на посочената дата, лицето не е бил в гр.Бургас, тъй като заповедта не е надлежно оформена. В случая е налице несъответствие между периода в който е бил командирован Т.Т., като изрично е посочено, че срока на командировката е от 23.09 до 26.09.2011г., а датите на отразената командировка са 21.09 и 22.09.2011г.. Също така въпреки, че в заповедта е отразено, че е пристигнал в гр.София на 21.09.2011г., не се установява точния час на пристигане, като няма пречка сутринта и ранния следобед на посочената дата лицето да е било в гр.Бургас, след което да е отпътувало за гр.София, където да е пристигнало същия ден.

След като лицето е получило пощенската пратка и се е подписало на известието за доставяне, то е имало възможност да попълни лично името си и датата, дори и да се приеме, че те не са попълнени от него. В случай, че е имало възражения относно така попълнената дата на връчване на наказателното постановление  е можело да ги направи своевременно – пред първоинстанционния съд в проведеното съдебно заседание. Това не е сторено и възраженията са направени за първи път в частната жалба, след прекратяване на производството по делото, поради което според настоящия съдебен състав се явяват защитна теза, която не се подкрепя от събраните по делото доказателства.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.12.2011г., постановено по н.а.х.д.№ 3792/2011г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

       2.