ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 21.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и първи април                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 150 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ю.З., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.З., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Аргументи ще изложа по същество.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заповед за оправомощаване на ресорния заместник-кмет за издаване на процесната заповед, както и длъжностни характеристики на лицата, участвали в производството.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да приеме като такива и представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи. Предвид задължението на съда по чл. 171, ал. 4 от АПК, следва да се укаже на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на тезата си по спора.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на тезата си по същество на спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.06.2010 година от 11:00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: