О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 26.01.2009г.

 

 

 

      Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и девета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 150 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е образувано по жалба на А.Ю.З.,*** против Заповеди №№ 3474 – 3522/ 11.11.2009г. и №№ 3528- 3558/ 12.11.2009г., всички издадени от зам. кмет на Община Бургас. С всяка една заповед, е разпоредено премахването на отделен преместваем обект в УПИ І- 28,20,21 кв.143, РЦ”Меден рудник”.

Едновременно с жалбата е формулирано искане  за спиране на изпълнението на оспорените административни актове.

Съдът, намира, че въпреки идентичността на страните и относително идентичния предмет на спора, съвместното разглеждане на жалбата против 80 на брой индивидуални административни акта ще бъде значително затруднено, поради което производството следва да се раздели.

Производството по настоящото дело следва да продължи по жалбата на А.Ю.З.,*** против Заповед № 3474/ 11.11.2009г., издадена от зам. кмета на Община Бургас.

Тази жалба следва да се остави без движение, като се укаже на подателя и, в 7 дневен срок от съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лв. и представи документ, удостоверяващ плащането и по делото, както и последиците от неотстраняването на нази нередовност.

Жалбата на А.Ю.З. против останалите заповеди, следва да се докладва на административния ръководител за образуване на отделни производства по всеки един административен акт.

      По идентичен начин, следва да се процедира и по молбата за спиране на изпълнението на оспорените актове, с оглед обстоятелството, че жалбата и молбата за спиране на изпълнението се разглеждат по различен процесуален ред, с различен предметът на доказване, различни фактическите и правни основания, предмет на съдебен контрол.

С оглед разделянето, по новообразуваните дела следва да се приложи копие от жалбата , всяка една отделна заповед в едно с доказателствата по издаването и, представени от административния орган.

По новообразуваните дела с предмет- искане за спиране на изпълнението на оспорените актове следва да се приложи копие от жалбата и копие от  всяка една отделна заповед в едно с доказателствата по издаването и, представени от административния орган.

      По изложените съображения, на основание  чл.210 ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,чл. 158 ал.1 и 3 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

      РАЗДЕЛЯ производството по адм. дело № 150/2010 година, като производството по настоящото дело продължава само по ЖАЛБАТА на А.Ю.З.,*** против Заповед № 3474/ 11.11.2009г., издадена от зам. кмета на Община Бургас.

      Оставя без движение жалбата на А.Ю.З.,*** против Заповед № 3474/ 11.11.2009г., издадена от зам. кмета на Община Бургас, като му указва в 7 дневен срок от съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лв. и представи документ, удостоверяващ плащането и по делото. При неизпълнение на това указание жаблата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено.

ЖАЛБАТА на А.Ю.З.,*** против Заповеди №№ 3475 – 3522/ 11.11.2009г. и №№ 3528- 3558/ 12.11.2009г., всички издадени от зам. кмет на Община Бургас да се ДОКЛАДВА на председателя на съда за образуване на самостоятелни съдебни дела по всяка отделна заповед.

ЖАЛБАТА на А.Ю.З.,*** против Заповеди №№ 3475- 3522/ 11.11.2009г. и №№ 3528- 3558/ 12.11.2009г., издадени от зам. кмет на Община Бургас, в частта, съдържаща искане за спиране на изпълнението на всеки един от административните актове да се ДОКЛАДВА на председателя на съда за образуване на самостоятелни съдебни дела по всяко отделно искане.

ДА СЕ ПРИЛОЖАТ към новообразуваните дела копие от жалбата , всяка една отделна заповед в едно с доказателствата по издаването и, представени от административния орган; по новообразуваните дела с предмет- искане за спиране на изпълнението на оспорените актове следва да се приложи копие от жалбата и копие от  всяка една отделна заповед в едно с доказателствата по издаването и, представени от административния орган.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                         СЪДИЯ: