Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 24 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и девета година, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 150/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – З.Т.М., чрез процесуалният си представител адвокат К.К., обжалва решение, постановено на 09.01.2009 г. по НАХД №3421/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление №13449/04.09.2008 г. на Началник група Сектор „ПП – КАТ” при ОДП – гр. Бургас (ОД на МВР – гр. Бургас), с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 1, т. 3, предл. 1 от същия закон на З.Т.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и са отнети три контролни точки.

 В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, като излага подробни съображения в тази насока.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

В касационната жалба като единствено отменително основание е посочено, че решението на Районния съд е постановено при допуснати съществени процесуални правила, което нарушение се изразява в неправилна преценка на събрано гласно доказателство.

При извършване на проверката на обжалвания съдебен акт настоящият съд не намери никакви нарушения на процесуалните правила. С решението правилно са установени фактите и ценени всички събрани в хода на първоинстанционното производство доказателства. Установено е, че на посочената в наказателното постановление дата и място З.М. е управлявала лекия си автомобил със скорост, надвишаваща с 21 км/час разрешената такава за населено място – 50 км/час.

В хода на първоинстанционното производство жалбоподателката е заявила оплаквания за липса на идентичност между фактическата обстановка, посочена в акта за установяване на административно нарушение и тази в наказателното постановление, както и, че отчетената от радара превишена скорост била на автомобил, различен от нейния.

Същата, обаче, не е ангажирала никакви доказателства, които да подкрепят така изложената теза.

Не е налице и твърдяното в касационната жалба процесуално нарушение, тъй като разпитаният в хода на първоинстанционно дирене полицейски служител не е коментирал скоростта, посочена в наказателното постановление, а само е установил, че е спрял автомобила, управляван от М., посочил е по какъв начин е установена скоростта и с  кое точно техническо средство и за пореден път е конкретизирал ограничението от 50 км/час за участъка от пътя, в който е констатирал чрез радара превишението на скоростта.

По изложените съображения съдът намира, че първоинстанционното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Поради това и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение, постановено на 09.01.2009 г., постановено по НАХД №3421/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление №13449/04.09.2008 г. на Началник група Сектор „ПП – КАТ” при ОДП – гр. Бургас (ОД на МВР – гр. Бургас), с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 1, т. 3, предл. 1 от същия закон на З.Т.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и са отнети три контролни точки.

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………

 

                                                                                    ………………………………………