ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На пети юли                                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1509 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.А. редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.Е.М.и адв.О., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото в днешното съдебно заседание.

           ЗА ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ редовно и своевременно призован  се явява процесуален представител ю.к.К.И., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

АДВ.О.:Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба на М.С.А., адрес:г***, с адрес за получаване на съдебни книжа:гад Бургас, ул.“Оборище“№90, ет.1 против Заповед №3282з-1215/02.05.2017 година на директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ София, с която е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“ по ЗМВР.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

                Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установ наличие на материално-правните предпоставки за постановяване на спорната заповед, както и да докаже спазване на процесуално-правните норми, установени в закона за провеждане на дисциплинарното производство в степен недовеждаща до съществени процесуални нарушения допуснати от страна административния орган. При позоваване на позитивните факти и обстоятелства в тежест на позовалата се страна да устнанови наличието на същите, в случай че черпи изгодни за себе си правни последици от тях.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6826/04.07.2017 година   ответната страна е изпратила заверени копия от личното кадрово досие на М.А., както следва: заверено копие от акт за встъпване в длъжност от 14.04.2014 г., заверено копие протокол от 14.04.2014 г.за запознаване с длъжностната характеристика, заверено копие от заповед №2557/09.04.2014 г. заверено копие от заповед №К-3227/04.04.2014 г. за присъждане на категория на държавен служител, заверено копие от протокол от 21.12.2015 г. за запознаване с длъжностната характеристика, заверено копие от заповед № 3282з-1215/02.05.2017 г., заверено копие от акт за сдаване на длъжност от 04.05.2017 година и заверено копие от пълномощно.

АДВ.М.-Поддържам жалбата и  на двете основания.

АДВ.О.- Представям решение №88/26.01.2017 година на Адм.съд Бургас, постановено по жалба на осн. чл.211 от Закона за Министерство на вътрешните работи против заповед издадена  в същото производство. Моля да бъде прието. Не възразяваме да се приеме административната преписка и доказателствата, представени по-късно.

Ю.К.И.-Оспорваме жалбата. Моля да бъде приета административната преписка и доказателствата постъпили - кадровото досие. Не възразявам да се приложи решението.

АДВ.М.- Моля да бъде приета преписката.

Съдът по доказателствата намира, че приложената административна преписка и допълнително представеното лично кадрово дело на жалбоподателя към делото следва да бъде прието. Следва да бъде приложено и решение № 88/26.01.2017г. постановено по  административно  дело №2253 от 2016 година по описа на Административен съд Бургас, поради което и  воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА личното кадрово дело на жалбоподателя М.А., както и решение №88 / 26.01.17 година по административно  дело №2253/2016 година по описа на Административен съд град Бургас.

АДВ.М.-Няма да соча други доказателства.Да се прилючи събирането на доказателства.

АДВ.О.- Няма да соча други доказателства.Да се прилючи събирането на доказателства.

Ю.К.И.- Няма да соча други доказателства.Да се прилючи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид становищата на страните  намира, че  делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.О.-Уважаеми господин председател, моля да отмените оспорения административен акт, като съобразите изложените в жалбата срещу акта доводи за нейното незаконосъобразност. Моля да  обсъдите в решението си възражението, относно липсата на процесуална възможност за  дисциплинарно наказващия орган за удължаване на срока на разследване. Моля да вземете  под внимание наличието на  порок на административния акт, като считаме,че не е осъщедствено посоченото в заповедта за уволние нарушение, като молим да съобразите различията на състава на дисциплинарното нарушение,  посочено от административния орган  и съдържащо се в Етичния кодекс и съответната наказателно-правна норма, съдържаща се в НК, които сме  съпоставали подробно в жалбата до съда. Молим съща така да съобразите и третата ни група възражения за  липсата на нарушение на посочените в заповедта разпоредби на Етичния кодекс, като допълнително добавям обстоятелството, че административния орган дори не е посочил в какво се изразяват тези нарушения и се е задоволил с изброяване на точки от Етичиния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. Моля да ни присъдите направените по делото съдебно- деловодни разноски.

Адв.М.- Моля за отмяна на заповедта и наложеното наказание „уволнение”. Поддържам правната теза на адв.О., като съществено процесуално нарушение според нас е двумесечният срок който е преклузивен  и му гарантира своевременно приключване на  производствто. Не виждаме правно основание на така нареченото удължаване на  срока по обективни причини, не се извършени никакви действия. Те дори в мотивите не се позовават на нормата на 195 ал.4 ЗМВР, това би било основание да се измъкнат, но те се приознасят след шест месеца без да се позават на тази норми. Считам, че нарушените норми на Етичния кодекс са неотносими към случая. Не виждаме с какво държавния служител не е изпълнил задълженията си да се спазва закона. Действително внимателиня прочит и финния анализ на кодекса  и НК сочат разминаване на  квалификацията на деянието – разликата е в липсата на „под въздействието”. Ние не ме оспорили факта на употребата на упойващо вещество, но той не е бил под въздействието на активното вещество към момента на констатация на нарушението.

Ю.К.И.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.Тъй като моите доводи са много моля, да  ми предоставите възможност за писмени бележки.Моля за възнаграждение за юрисконсулт.Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

АДВ.О.-Моля да задължите ответния административен орган да представи  втори екземпляр от  писмената защита, за да се запознаем с нея и да вземем отношение по нея.

АДВ.М.- Ние се опасяваме от едно мотивиране на акта сега.

Ю.К.И.-Ще представя писмени бележки в два екземпляра.

Съдът предоставя 7 дневен срок на двете страни за представяне на  писмени бележки по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: