ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1509 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Голдън бъг”ЕООД, редовно призован, се явява  адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, се явява юрисконсулт Р.,  с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Голдън бъг” ЕООД  против заповед №426/23.05.2013 година на кмета на Община Несебър, с  която е разпоредено премахване на незаконен строеж  наименован „сграда с неправилна форма”, със ЗП 80кв.м.  в ПИ с идентификатор 61056.86.21 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Равда, община Несебър, област Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№6249/20.06.2013година от ответника, административната преписка по издаване на обжалвания акт.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недопустима, тъй като нито в самата заповед, жалбоподателят е адресат на същата, нито са представени доказателства, че той е собственик на терена или че са му учредявани вещни права. Представеното удостоверение за търпимост № 233/18.07.2005година считам, че се касае за сметището, а именно територията в която се депонират битовите отпадъци. Изводът може да бъде направен и от съпоставката с констативен акт № 291/24.06.2005година, в който на стр.2 е посочено, че строежът е втора категория, докато предмет на обжалваната заповед е шеста категория. Дори и да приемем, че удостоверението за търпимост касае сградите, същото е от значение за това дали строежът подлежи на премахване или не, но не и да урежда правото на собственост върху него. Правото на собственост се урежда по общите правила от ЗС, в случая разпоредбата на чл.92 от ЗС, а именно че собственикът на терена е собственик и на всичко построено върху него, освен ако не е установено друго. По делото липсват данни за това.

Ако не споделите горните доводи, оспорвам жалбата като неоснователна, дотолкова доколкото жалбоподателят твърди, че удостоверение за търпимост №233/2005година касае и сградите. Оспорвам същото в тази част като документ отразяващ неверни обстоятелства. В тази връзка моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпроси, които съм формулирал в писмена молба, която представям.

 

АДВОКАТ Р.:  Уважаема г-жо председател на първо място, моля да отхвърлите възражението за недопустимост на жалбата, тъй като от всички представени по преписката и от нас документи се потвърждава, че дружеството, което представлявам е собственик и строител на имота. Това е видно и от констативен акт №291/18.07.2005година, в който изрично е посочен, като възложител и строител жалбоподателя. На следващо място фактът, че  сградите са изградени от представляващото от мен дружество е договорът за концесия между ответника и  жалбоподателя от 1999 година, в който изграждането на посочените сгради е изрично задължение на концесионера. Също така факт е че, сградите са изградени след подаване на декларация от дружеството по ЗМДТ. Жалбата ни се потвърждава и от другите документи представени с нея, включително и удостоверението за търпимост, което е издадено в следствие на заявление от представляваното от мен дружество. На следващо място, моля да приемете изцяло удостоверението за търпимост, като отхвърлите оспорването му като документ с невярно съдържание. Видно е, че то касае всички сгради изградени в сметището и че сградите са били изградени към него момент. Представили сме и Акт „образец 14” от 01.07.2000 година, както и Декларация по чл.17 по ЗМДТ от 31.01.2000година. Заявявам,че при всички случаи преди издаване за удостоверението за търпимост е изграждането на обекта, а именно към 2000година.

На следващо място, моля да бъде отхвърлено искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.  Считам, че от представените документи към жалбата, както и в тези приложени към административната преписка се съдържат достатъчно доказателства за местонахождението на сградите и поземления имот където са изградени, както и факта, че сградите са съобразени с всички  териториално-устройствени правила, което се доказва от удостоверението за търпимост и приложеното становище към делото на главния архитект на Община Несебър от 204/10.08.2001година, както и от издадената виза за проектиране от 15.03.1999 година,

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По направеното възражение за недопустимост на производството, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт, след събиране на всички относими доказателства.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че в негова тежест е да установи обстоятелствата, че процесният строеж е търпим по смисъла на § 16 и § 127 от ЗУТ.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените с нарочната молба въпроси от ответника.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

                         

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза СТ.Р., което да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице Р..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: