Р Е Ш Е Н И Е

 

       1607                               28.09.2018г.                                    гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

при секретаря И. Л., като разгледа докладваното от съдия Христо Христов административно дело № 1508 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Административното дело е образувано по жалби от „МИНКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203579095, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Софроний” №23, ет.4, ап.8 и „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД, ЕИК 121266165, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Янтра” № 3Б, против Заповед № 1236/16.05.2018г., издадена от Кмета на Община Бургас, с която ОПРЕДЕЛЯ „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“АД, ЕИК 202632417, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Връбница, кв.Обеля, 14-та, бл.5Б, вх.Б, ет.1, ап.21, представлявано от „Феротон Импекс“ ЕООД ЕИК 202593576 в качеството на изпълнителен директор, с представителя си по чл.234, ал.1 от ТЗ - Ж.Т.Т., ЕГН **********, упълномощител И.Р.М.с ЕГН **********, за спечелило търга за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна, поради неправилно приложение на материалния закон и нарушаване на процесуалните правила за издаването й.

В съдебно заседание жалбоподателят „Минков Инвест” ЕООД, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

За жалбоподателя „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД се явява процесуален представител адв. С.И. от АК Варна, която поддържа жалбата и претендира за присъждане на разноски, като представя списък на същите. Представя по делото писмена молба, в която излага съображения относно незаконосъобразността на оспорения административен акт.

Ответната страна Кметът на Община Бургас се представлява от главен юрисконсулт З. Х., който оспорва жалбите като неоснователни. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и оспорва размера на  възнаграждението на процесуалния представител на насрещната страна като прекомерно.

Заинтересованата страна „Българска организация за автомобили” АД, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Джи Ви Ти Лимитед” ЕООД, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Българска рециклираща компания” АД се представлява от адв. К. Г. от САК, който оспорва жалбите като неоснователни. Моли за присъждане на разноски по делото като представя списък на същите.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

         С решение по т.26 от протокол № 37/30.01.2018г. на Общински съвет – Бургас, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/ и чл.14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл.23, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/ на Общински съвет Бургас е взето решение да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  самостоятелни обекти собственост на Община Бургас, в т.ч. по т.17 – на Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса, с началната тръжна месечна наемна цена в размер на 83 лева, без ДДС.

         Със заповед № 695/21.03.2018г. издадена от кмета на Община Бургас, на основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОбС, чл.14, чл.18, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИВ на Общински съвет Бургас и в изпълнение на решение по т.26 от протокол № 37/30.01.2018г. на Общински съвет – Бургас, е открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на самостоятелни обекти – общинска собственост, сред които в т.17 - Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса, с началната тръжна месечна наемна цена в размер на 83 лева, без ДДС. Със заповедта е утвърдена тръжната документация и са определени условията и процедурата на провеждане на търга. Заповедта е била публикувана на официалния сайт на община Бургас и на информационното табло на сградата на община Бургас, както и в един местен вестник – „Черноморски фар”.

Заявление за участие в търга за отдаване под наем за срок от пет години на Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса подали жалбоподателите „Минков Инвест” ЕООД и „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД, както и фирмите, конституирани като заинтересовани лица по делото - „Българска организация за автомобили” АД, „Джи Ви Ти Лимитед” ЕООД и „Българска рециклираща компания” АД.

         На 19.04.2018г. било проведено заседание на тръжната комисия по чл.58, ал., от НРПУРОИВ  на Общински съвет Бургас, която на основание чл.70, ал.1 от наредбата определила за спечелило търга дружеството БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“АД, ЕИК 202632417.

На основание чл.73, ал.2 от НРПУРОИВ  на Общински съвет Бургас и Протокола от 19.04.2018г. на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и резултатите от проведения търг, обявен със № 695/21.03.2018г. издадена от кмета на Община Бургас била издадена оспорената Заповед № 1236/16.05.2018г., издадена от Кмета на Община Бургас. Заповедта била връчена на управителя на „Минков Инвест” ЕООД П. В. М. на 17.05.2018г., а на  пълномощника на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД – А. П.М., срещу подпис на 21.05.2018г.

„Минков Инвест” ЕООД оспорило заповедта пред Административен съд – Бургас, чрез Община Бургас с жалба рег.№ 70-00-4193/30.05.2018г., а „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД я оспорило пред съда отново чрез административния орган с жалба рег.№ 70-00-4204/30.05.2018г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбите са процесуално допустими, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежни страни, адресати на заповедта, имащи право и интерес от обжалването.

Разгледани по същество същите се явяват неоснователни поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № 1236/16.05.2018г., издадена от Кмета на Община Бургас, с която ОПРЕДЕЛЯ „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“АД, ЕИК 202632417, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Връбница, кв.Обеля, 14-та, бл.5Б, вх.Б, ет.1, ап.21, представлявано от „Феротон Импекс“ ЕООД ЕИК 202593576 в качеството на изпълнителен директор, с представителя си по чл.234, ал.1 от ТЗ - Ж.Т.Т., ЕГН **********, упълномощител И.Р.М.с ЕГН **********, за спечелило търга за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган -кмета на община Бургас в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.73, ал.2 от НРПУРОИВ  на Общински съвет Бургас, в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден.

В производството по издаване на оспорения административен акт не са допуснати съществени нарушение на процесуалните правила, които да обосноват незаконосъобразността му, поради което по отношение на него не са налице отменителни основания по чл.146, т.2 и т.3 от АПК.

Съгласно нормата на  чл.14, ал.7 от ЗОбС, свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал.2 след решение на общинския съвет. Според чл.14, ал.2, изр.1 от ЗОбС отдаването под наем на имотите се извършва от кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.

Според чл.73, ал.1 от НРПУРОИВ  на Общински съвет Бургас в седмодневен срок от провеждане на търга комисията изготвя и подписва протокола за търга и го представя на Кмета на общината, който съгласно ал.2 въз основа на резултата от търга и в седмодневен срок от получаването на протокола по предходната алинея издава заповед, с която обявява спечелилия търга, цената и условията на плащането.

В процедурата по провеждане на търга участва и комисията по чл.58, ал.1 от НРПУРОИВ, за провеждане на търгове и конкурси, която е специализиран орган на Общинския съвет и следва да е избраната от Общинския съвет съгласно чл.32, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас. Членовете - служители от общинска администрация са определените със заповед на кмета на общината и поне един от членовете на комисията следва да бъде правоспособен юрист. Според ал.2 комисията може да заседава при кворум не по-малко от 5 члена, от които единият следва да бъде правоспособен юрист. За заседанията на комисията се води протокол от служител на общинската администрация, определен от Кмета на общината.

В процесната заповед е посочено, че същата е издадена на основание Протокол от 19.04.2018г. на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и резултатите от проведения търг, обявен със заповед № 695/21.03.2018г. на кмета на Община Бургас.

По делото са представени доказателства относно конституирането на комисията по чл.58, ал.1 от НРПУРОИВ, а именно – заповед № 1993/27.07.2016г. на кмета на община Бургас, решение на Общински съвет – Бургас по т.V от дневния ред на Протокол № 2/10.11.2015г., решение на Общински съвет – Бургас по т.8/Протокол № 26/25.04.2017г. и решение на Общински съвет – Бургас по т.49/Протокол № 42/25.05.2018г.

В този смисъл съдът не споделя твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД за допуснати нарушения на процедурата по издаване на оспорената заповед, поради некомпетентност на комисията по чл.58, ал.1 от НРПУРОИВ. Неоснователно е и направеното в жалбите заявление за немотивираност на заповедта, тъй като в нея са посочени фактическите и правните основания за издаването й и, че същата е издадена на основание Протокол от 19.04.2018г. на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и резултатите от проведения търг, обявен със заповед  № 695/21.03.2018г. издадена от кмета на Община Бургас.

В подадените от „Минков Инвест” ЕООД и „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД жалби се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна поради неточно прилагане на материалния закон, без да се сочи в какво конкретно се изразява тази неточност. В рамките на съдебното производство процесуалните представители на втория жалбоподател не изложиха съображения, с които да разяснят в какво според тях се състои материалната незаконосъобразност на оспорения от тях административен акт. Същевременно в изпълнение на задължението му по чл.168, ал.1 от АПК съдът при извършената от него служебно проверка на законосъобразността на Заповед № 1236/16.05.2018г., издадена от Кмета на Община Бургас установи, че същата е издадена при спазване на разпоредбите на ЗОбС, ЗМСМА и НРПУРОИВ на Общински съвет Бургас.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона. В този смисъл жалбата против него се явява неоснователна и същата следва да бъде оставена без уважение.

При този изход на делото искането на представителя на ответника за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт се явява основателно, съгласно разпоредбата на чл.143 от АПК и чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и следва да бъде уважено. Съобразно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, във вр. с чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ и с оглед фактическата и правна сложност на делото, размерът на възнаграждението следва да е 100.00 лева. На основание чл.143, ал.3  от АПК съдът основателно се явява и искането на процесуалния представител заинтересованата страна за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на адвокат, съгласно представения списък на разноски и доказателства за изплатено възнаграждение.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на „МИНКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203579095, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Софроний” №23, ет.4, ап.8 и „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД, ЕИК 121266165, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Янтра” № 3Б, против Заповед № 1236/16.05.2018г., издадена от Кмета на Община Бургас, с която ОПРЕДЕЛЯ „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“АД, ЕИК 202632417, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Връбница, кв.Обеля, 14-та, бл.5Б, вх.Б, ет.1, ап.21, представлявано от „Феротон Импекс“ ЕООД ЕИК 202593576 в качеството на изпълнителен директор, с представителя си по чл.234, ал.1 от ТЗ - Ж.Т.Т., ЕГН **********, упълномощител И.Р.М.с ЕГН **********, за спечелило търга за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса.

ОСЪЖДА „МИНКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203579095, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Софроний” №23, ет.4, ап.8 и „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД, ЕИК 121266165, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Янтра” № 3Б да заплатят на ОБЩИНА БУРГАС направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 100.00 /сто/ лева.

ОСЪЖДА „МИНКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203579095, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Софроний” №23, ет.4, ап.8 и „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД, ЕИК 121266165, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Янтра” № 3Б да заплатят на „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“АД, ЕИК 202632417, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Връбница, кв.Обеля, 14-та, бл.5Б, вх.Б, ет.1, ап.21, представлявано от „Феротон Импекс“ ЕООД ЕИК 202593576 в качеството на изпълнителен директор направените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: