ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1508 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИНКОВ ИНВЕСТ“ЕООД, представлявано от управителя П.М., редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ЕООД, представлявано от управителя А.М., редовно и своевременно призован, се явява адв.С.И. от АК-Варна, надлежно упълномощена, с представено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.Х., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“ АД, представлявано от И.М., редовно и своевременно призована се, не изпраща  представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДЖИ ВИ ТИ ЛИМИТЕД“ ЕООД, редовно  и своевременно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД,  редовно  и своевременно призова, се представлява от адв. Г., с представено пълномощно по делото, редовно преупълномощен.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Х.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ №8766/03.08.2018 година  ответната страна е представила изисканите писмени документи, относно компетентността на комисията по чл.58, ал.1 от НРПУРОИВ.

АДВ.И.: Да се приемат доказателствата.

Ю.К.Х.: Да се приемат доказателствата.

АДВ.Г.: Да се приемат доказателствата.

Съдът намира, че представените писмени доказателства са относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените с писмо вх.№ №8766/03.08.2018 година, а именно: Заповед №1993/27.07.2016г., Протокол №2/10.11.2015 година на Общински съвет Бургас, Решение по т.8-протокол №26 от 25.04.2017 година, решение по т.49 от протокол №42от 29.05.2018 година.

АДВ.И.: Няма да соча доказателства. Представям списък на разниските.

Ю.К.Х.: Аз имам доказателствени искания. Представям и моля да приемете Нерадба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общински вещи и заверено копие на копие на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Бургас. Съгласно чл.58, ал.1 от НРПУРОИВ трябва поне един от членовете на състава на комисията да бъде  правоспособен юрист. Ако имат страните възражения ще представя доказазателства. В състава на комисията има правоспособни юристи- К.Л., който е *** на Общинския съвет е правоспособен юрист, както и З.Г., която е *** на Правната дирекция, също е правоспособен юрист.

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения в тази насока. Да се приемат писмените доказателства.

Съдът счита, че представените писмени доказателства са относими към делото, поради което

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заверени копия на Нерадба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общински вещи и Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет- Бургас.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът след като изслуша процесуалните представители на страните, присъстващи в залата и с оглед събраните по делото доказателства намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.И.: Моля да уважите жалбата. Видно от представените  писмени доказателства тръжната процедура е опорочена. Представен е протокол от 29.05.2018 г., от който е видно, че Ст.Колев е освободен от длъжността. Атакуваната заповед е от 16.05.2018 година. Считам, че процедурата е опорочена. Моля да приемете и останалите доводи, изразени в жалбата, в молбата и писмените бележки. Моля за присъждане на разноските.

Ю.К.Х.: Моля да потвърдите заповедта. Считам, че процедурата е правилна. Относно компетентността сме представили доказателства. Относно това, че комисията с по-малък брой членове, има изискване за броя на членове, като кворума е спазен. Моля да ми присъдите и ю.к.възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

АДВ.Г.: Моля да отхвърлите и двете жалби като неснователни, двете жалби са бланкови. В тях се твърди, че е нарушена процедурата без да се твърди реално нарушение. Видно от всички приети доказателства по делото процудерата е законосъобразно проведена. Във връзка с направеното твърдение, че член на комисията е бил освободен от дължност, това е неотносимо към издадената заповед, защото заповедта, която се обжалва е издадена от друг орган. Последващи промени в състава на комисията не са относими към този административен акт.

 Моля да отхвърлите и двете жалби, защото в тях не се съдържа никакво конкретно оплакване срещу процедурата. Моля да ми присъдите разноски, съгласно списък, който прилагам.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: