ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юли                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1508 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИНКОВ ИНВЕСТ“ЕООД, представлявано от управителя П.М., редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ЕООД, представлявано от управителя А.М., редовно и своевременно призован, се явява адв.С.И. от АК-Варна, надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща представител ю.к.Х., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“ АД, представлявано от И.М., редовно и своевременно призована се, не изпраща  представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДЖИ ВИ ТИ ЛИМИТЕД“ ЕООД, редовно  и своевременно призова, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД,  редовно  и своевременно призова, се предсавлява от адв.Г.С.от АК-Бургас, с представено пълномощно по делото, редовно преупълномощена.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.ИЛИЕВА:Да се даде ход на делото.

Ю.К.Х.:Да се даде ход на делото.

АДВ.С.:Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „МИНКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203579095, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Софроний” №*, ет.4, ап.8, И „АЙ ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ООД, ЕИК 121266165, със седалище и адрес на управление: град София, ул.Янтра“ №*  против Заповед № 1236/16.05.2018г., издадена от Кмета на Община Бургас, с която ОПРЕДЕЛЯ „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ“АД, ЕИК 202632417, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Връбница, кв.Обеля, 14-та, бл.*, вх.Б, ет.1, ап.21, представлявано от „Феротон Импекс“ ЕООД ЕИК 202593576 в качеството на изпълнителен директор, с представителя си по чл.234, ал.1 от ТЗ - Ж.Т.Т., ЕГН **********, упълномощител И.Р.М.с ЕГН **********, за спечелило търга за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, Павилион № 3 от базар „Промишлена зона „Север“ срещу КАТ - Бургас, находящ се върху тротоарното пространство на бул.“Янко Комитов“, гр.Бургас, с площ 7.50 кв.м., при граници: североизток - ограда, югозапад - бул.“Янко Комитов“, северозапад - павилион № 2, югоизток - павилион № 4, предназначен за продажба на продуктова екотакса.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна, поради неправилно приложение на материалния закон и нарушаване на процесуалните правила за издаването й.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт. 

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът докладва, че по делото с входящ № 7566/04.07.2018 година от заинтересованата страна „Българска рециклираща компания“АД е представила становище, ведно с пълномощно и писмени доказателства за платени разноски.

АДВ.ИЛИЕВА: Нямам възражения по доклада, поддържам жалбата, нямам доказателствени искания. Представям списък на разноските. Жалбата я поддържаме и допълваме, като за процесуална икономия съм я допълнила в писмен вид.

Ю.К.Х.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Нямам искания по докозателствата.

АДВ.С.: Поддържам отговора на колегите. Нямам възражение по доклада. Претендирам разноски, за които е представен по делото списък.

Съдът след като изслуша процесуалните представители на страните, присъстващи в залата и с оглед събраните по делото доказателства намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.ИЛИЕВА: Ако разрешите да направя възражение за прекомерност. По отношение на изложеното в жалбата, поддържам същата. Моля да бъде отмена оспорената заповед. Моля да ни бъдат заплатени сторените разноски. Заповедта не е мотовирана, не съдържа фактическите и правни основания, като и от административната преписка не могат да се извлекат такива. Моля за срок за писмени бележки по жалбата.

Ю.К.Х.: Моля за отхвърляне на жалбата като неснователна и недоказана и да потвърдите заповедта. Търгът  за отдаване под наем е проведен законосъобразно и моля да потвърдите заповедта. Не успях да се запозная със списъка с разноските, но въпреки това оспорвам размера им като прекомерен. Моля за присъждане на ю.к.възнаграждение.

АДВ.С.: Моля да бъдат отхвърлени жалбите като неоснователни. Считаме, че  проведения търг е законосъобразен,  издадените  актове са  правилни и законосъобразни. Подадените жалби са неоснователни на изложените основания в отговора. Не желаем присъждане на възнаграждение.

Съдът определя 7 дневен срок за писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя „Ай Енд Джи  Иншурънс Брокерс“ ООД.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: