ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1508 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко”АД, редовно призован, се явяват адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явяват юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

        

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№ 10846/24.11.2016г.,  преводи на български език на приложените по делото документи на чужд език, а именно, а именно фактура № FV1407214/23.01.2014г., опаковъчен лист  от 23.09.2014г., сертификат за анализ  от 25.06.2014г.,  коносамент № KUL24011300 и фактура за извършен превод от „Пеки” ООД. Към писмото са приложени и копия за жалбоподателя.

       

Съдът ВРЪЧВА копията на представените документи на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат представените от нас доказателства. Няма да сочим други доказателства

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 10846/24.11.2016г. преводи на български език на приложените документи на чужд език, а именно: фактура № FV1407214/23.01.2014г., опаковъчен лист  от 23.09.2014 г., сертификат за анализ  от 25.06.2014г.,  коносамент № KUL24011300 и фактура за извършен превод от „Пеки” ООД.

        

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите подадената жалба, като основателна и доказана. Моля, да отмените изцяло решението постановено от началника на Митница Бургас, като незаконосъобразно и неправилно. Моля, да ми дадете срок за представяне на писмени бележки. Представям списък за разноските и моля да ни бъдат присъдени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите подадената жалба без уважение като неоснователна и недоказана и потвърдите изцяло издаденото решение от началника на Митница Бургас, потвърдено с решение на директора на Агенция Митници, като правилно и законосъобразно. Видно от събраните доказателства, стоката е била единствено въведена в свободна зона Кланг в Малайзия от Китай, където не е била подложена на каквато и да е преработка или обработка, която да промени нейния произход. С оглед на това е запазила и китайския си произход и с некоректното деклариране по отметка 34А на ЕАД, дружеството е избегнало заплащането на антидъмпингово мито и частично на ДДС, с оглед на което е издадено решението за тяхното досъбиране от административния орган. Моля срок за писмени бележки и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и направените по делото разноски за извършен превод за което е представена фактура.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: