ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1508 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Голден бъг” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед №425/23.05.2013г. издадена от кмета на Община Несебър, с която е наредено премахването на незаконен строеж Сграда със застроена площ 290 кв.м., с приблизителни размери 12/28м и височина 4,50м., паянтова конструкция, с ограждащи тухлени стени, изградени върху бетонови ивични основи, метална покривна конструкция, покрита с рифелова ламарина, функционираща под №3 по приложената схема. Строителството е извършено в имот с идентификатор 61056.86.21 по КККР на с.Равда, община Несебър, собственост на Община Несебър, електрифициран, фигуриращ под №3 в приложената към констативен акт 9/07.03.2013г. схема (приложение 1).

         Производството се движи по реда на чл. 215 и сл. от ЗУТ.

 

         АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените доказателства.

         Представям следните доказателства под опис и за ответна страна.

         Имам искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в нарочна молба, която представям.

         Моля също така да бъде допуснат до разпит един свидетел, като свидетелят е гл.архитект на Община Несебър, който ще отговаря на въпроси поставени в молбата.

         Нямам други доказателствени искания до този момент.

         Твърдя, че има издадено разрешение за строеж. Имам строителни книжа, които са ми предоставили клиентите ми.

         В случай че допуснете поискания от мен свидетел – гл.архитект на Община Несебър, то искам да уточня, че говорим за архитекта Н. К., който е заверил строителната документация, лицето, което е подписало представената документация. Ще доведем свидетеля в следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Относно направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, при положение че я допуснете, моля да се включим с въпроси към вещото лице, въпроси които представям в днешното съдебно заседание в нарочна молба, с препис за страната.

По отношение на представената от процесуалния представител на жалбоподателя заповед №154/01.08.2005г., моля същата да не се приеме като доказателство по делото. Основанието за това е следното: касае се за ползването на строеж „Депо за битови отпадъци”, което е различно от предмета на оспорваната в настоящето производство заповед, а именно че става въпрос за премахването на незаконен строеж „Паянтова постройка”.

По повод заявлението за разпит на гл. архитект на Община Несебър, същото считам за неоснователно. По делото има достатъчно писмени доказателства, които да свидетелствата дали същия е разрешен строеж.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ А. – Държа за приемане на писмените доказателства. Въпросните заповед се отнася за имота на моя доверител и касае и заповедта, която обжалваме. Държим да се приеме по делото, както и държа на разпита на свидетеля.

По поставените въпроси от ответника към съдебно-техническата експертиза, същите се дублират донякъде с нашите. По това искане предоставям на съда.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, подробно описани на л.8 и л.9 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание заповед № 154/2005г., чиято доказателствена стойност съда ще обсъди в крайния съдебен акт, скица – ситуация на административна сграда, складове и депо за твърди и битови отпадъци на Общините Несебър и Поморие в м.”Чешме Тарла”, вертикален разрез на склад за стъклени отпадъци, друга скица на фасадата на склада, скица - разпределение на склад за стъклени отпадъци и скица-разпределение.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.33 от делото.

 

Предвид твърдението на жалбоподателя, че процесния строеж е търпим по смисъла на ЗУТ, съдът намира искането и на двете страни за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в техническа служба на общината и като извърши оглед на процесния строеж, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя и от ответника въпроси, с изключение на въпросите, касаещи съждения за съответствието на строежа с нормативни актове - сега действащи и такива, каквито са действали по времето на изграждането на строежа. Тези съждения имат правен характер и не са в компетентността на вещото лице.

Вещото лице да отговори още и на следните въпроси:

-Съответства ли строежа на устройствения план за този имот към момента на изграждането му или към сегашния момент.

-Вещото лице да изследва въз основа на какви предпоставки е издадено удостоверение изх.№233/18.07.2005г. (л.43 от делото), удостоверяващо търпимост на строеж „Сметище”, както и да посочи, какво включва очертанието на този строеж според удостоверението, тъй като по наименование същия се различава от процесния, но според местоположение се намират на едно и също място.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400лв., вносими от двете страни по равно, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на страните, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице З.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел воден от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА, на осн. чл.171, ал.4 от АПК, на жалбоподателя, че с всички доказателствени средства следва да установи датата, на която е извършен строежа, предвид твърдението, че строежа е търпим.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.14г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: