О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                 Номер 1538         03.07.2018 Година          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на трети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 1507 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Щ.П.Х., понастоящем в затвора в гр. Бургас против неуточнени по автор сочени за противоправни действия, извършени от дл. лице на затвора против него.

С разпореждане на съда от 14.06.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя, е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10,00 лева и представи доказателства за това обстоятелство по делото, както и да приведе жалбата си в съответсвие с подробно описани в разпореждането до него изисквания на чл.150 АПК.

Жалбоподателят е бил уведомен редовно на 18.06.2018г., видно от поставения на призовката щемпел.

По делото в законноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, нито е постъпило плащане по сметката на Административен съд Бургас или искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 14.06.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.П.Х., понастоящем в затвора в гр. Бургас против неуточнени по автор сочени за противоправни действия, извършени от дл. лице на затвора против него, депозирана в АС – Бургас с вх.№6636/13.06.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1507 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                       

 

 СЪДИЯ: