ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1507 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Голдън бъг” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Р., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Р., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от „Голдън бъг” ЕООД против Заповед № 424/23.05.2013 г. на кмета на Община Несебър, с която е разпоредено в срок до 10.06.2013 г. да бъде премахнат установен незаконен строеж, съставляващ „Двуетажна масивна сграда с кантар за товарни автомобили” със застроена площ 125 кв. метра, извършен в ПИ с идентификатор 61056.86.21 по КККР на с. Равда, Община Несебър.

 

         АДВ. Р.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недопустима, подадена от лице без правен интерес, тъй като видно от обжалваната заповед жалбоподателят не е адресат на същата. Липсват доказателства, от които да се направи извода, че жалбоподателят притежава право на собственост или право на строеж в имота. Изложеният довод, че строежът е узаконен с издаденото удостоверение за търпимост № 233/18.07.2005 г. считам за неоснователен, тъй като същият касае територията, в която се депонират битовите отпадъци. Още повече, че видно от Констативен акт № 291/2005 г. на РДНСК строежът е квалифициран като ІІ категория, като в настоящия случай строежа е V категория. Ако не приемете горните доводи, оспорвам жалбата като неоснователна, тъй като удостоверение № 233 касае сградите. Оспорвам същото в тази чу част като документ отразяващ неверни обстоятелства. Тезата е, че удостоверението касае единствено и само територията, в която се депонират битовите отпадъци, а не и сгради. В подкрепа на горното, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със задачи, които са формулирани в писмената молба, която представям.

         АДВ. Р.: Моля да не бъде допускано искането за експертиза. Считам, че от представените с жалбата и административната преписка документи е достатъчно изяснена фактическата обстановка. Няма предпоставки за назначаване на такава експертиза. По отношение на въпрос № 1 е видно в кой ПИ е изграден въпросния процесен строеж, а също така е посочен в самата заповед, която се обжалва в настоящото производство.

По отношение на въпроси № 2 и 3 в искането на насрещната страна считам, че те са неотносими. Моля да се вземе предвид, че към момента на изграждане на процесната сграда не е действала нормативна уредба, която да регламентира одобряването на ПУП, а релевантни за търпимостта на строежа са устройствените разпоредби, действали към момента на изграждането му.

         Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По отношение на формулираното от процесуалния представител на ответника доказателствено искане, съдът намира същото за процесуално допустимо, а по отношение относимостта на поставените въпроси към предмета на спора, съдът следва да се произнесе по този въпрос с крайния си съдебен акт.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвяне на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши справка в Техническа служба при Община Несебър, както и на място да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на ответника в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 500 лв., платими от ответника, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.И., който следва да бъде уведомен за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.01.2014 г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: