ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1506 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:07 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко”АД, редовно призован, се явяват адвокат С. и юрисконсулт Д., с пълномощни от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явяват юрисконсулт Л. и юрисконсулт М., с пълномощни от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Пик Ко”АД против решение №32-108464/19.04.2016г. към ЕАД №14 BG001007Н0038470 /10.10.2014г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-338/32-164590/15.06.2016г. на директора на Агенция Митница.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам казаното от адвокат С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Моля, да приемете административната преписка. Представям и моля да приемете за сведение решение по дело С-416 от 2015г. на Съда на Европейския съюз. Моля, да ни се предостави възможност в следващото съдебно заседание да представим превод на български език на документите приложени към административната преписка, които понастоящем не са преведени и са на чужд език, за да могат да бъдат приети като доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам казаното от колегата Л.. Оспорвам жалбата и считам същата за неоснователна.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме за сведение представеното решение, като ще взема становище след като се запознаем подробно с него. Да се предостави възможност на ответника да представи документите с превод на български език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приеме за сведение представеното решение и да се даде възможност на ответника да представи исканите доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение за решение на Съда /девети състав/ от 30.06. 2016г. по дело С-416/15г., с предмет преюдициално запитване отправено на основание чл.267 ДФЕС от Апелативен съд Букурещ, Румъния с акт от 20.04.2015г., постъпило в Съда на 29.07.2016г..

 

Съдът счита, че следва да се даде възможност на ответника да представи преводи на документите приложени към преписката на чужд език, тъй като съгласно чл.14, ал.1 от АПК производството се води на български език и съгласно чл.14, ал.3 от АПК документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 14дни преди следващото съдебно заседание, да представи точен превод на български език на приложените документи на чужд език към административната преписка, с копия за жалбоподателя

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го насрочва за 29.11.2016г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: