Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 4 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тринадесети ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1506/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – Началник отдел „ООРБ” при ОД на МВР – гр. Бургас, обжалва Решение № 727/25.07.2008 г., постановено по НАХД № 873/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено Наказателно постановление № 14/22.02.2008 г. на Началник сектор „Миграция” при ОДП – Бургас, с което за нарушение на чл.34 от ЗЧРБ на основание чл.48, ал.1, т.3 от същия закон на А.Г. – гражданска на Република Армения е наложена глоба в размер на 500 лева.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното съдебно решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон, което се изразява в неправилното схващане на съда, че нормите на ЗЧРБ са специални по отношение на тези на ЗМВР.

В съдебно заседание касаторът не взема становище по жалбата.

Ответникът, чрез процесуалния си представител адвокат М., и представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас намират жалбата за неоснователна, а обжалваното решение – правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени издаденото наказателно постановление първоинстанционният съд е приел, че допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в непосочване на задължителен реквизит, а именно датата, на която е извършено нарушението.

Наред с това, въпреки наличието на достатъчно основания за отмяната на този акт поради процесуална незаконосъобразност, са развити аргументи и за материалноправна такава. Посочено е, че на практика наказателното постановление е издадено за това, че А.Г. не напуснала страната и е допуснала сина й да остане в страната, след като преди това е била предупредена устно да го стори.

Правилно съдът е констатирал, че в случая е недопустимо приложението на нормите на ЗМВР, според които за отстраняване на допуснато нарушение или превенция на такова е възможно издаването на устни разпореждания от полицейски органи.

В конкретния случай се касае до лице с чуждо гражданство, чийто статут на територията на Република България се урежда от специалните норми на ЗЧРБ. Последният закон предвижда специална процедура, която следва да бъде изпълнена в случай, че чужденец остане на територията на страната без да е налице основание за това.

Именно поради наличието на подробно разписана такава процедура е от съществено значение и датата, на която лицето е било предупредено да напусне страната /която дата се установява отново по изрично предвиден ред/ и срока, в който следва да бъде изпълнено това надлежно дадено разпореждане.

Като не е сторил това административнонаказващият орган е постановил неправилен акт, който е следвало да бъде отменен.

 

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 727/25.07.2008 г., постановено по НАХД № 873/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено Наказателно постановление № 14/22.02.2008 г. на Началник сектор „Миграция” при ОДП – Бургас.

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………