ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1505 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Пик ко“ АД, редовно призована, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – началник Митница Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба против решение №32-108482/19.04.2016 на началника на Митница Бургас, с което по отношение на жалбоподателя са променени записванията в ЕАД МРН № 14BG001007Н0034322/20140910 в кл.33 и кл.34, вследствие на което е определено ново мито и ДДС в размер общо на 39 335,07лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам жабата.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Оспорвам жалбата.

Представям фактурата за извършен превод, ведно с извършените преводи на документи, които се намират в административната преписка, както и представям за сведение решение на СЕС по дело С-416/2015г., с копия за колегата.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства съгласно опис на л. 11 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно придружително писмо на л.2 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание фактура за платен превод на документи от английски език и 7 броя копия от документи на чужд език, към които е прикрепен българският им превод.

ПРИЕМА за сведение решение на СЕС по дело С-416/30.06.2015г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам подадената от нас жалба и моля да я уважите като основателна и доказана. Моля да отмените изцяло решение №32-108482/19.04.2016 постановено от началника на Митница Бургас, като подробни съображения ще изложа в писмена защита, за която моля да ми предоставите срок.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото, за което представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Уважаема госпожо съдия, намирам жалбата за неоснователна и недоказана и като такава моля да я оставите без уважение и да потвърдите изцяло обжалваното решение, постановено от началника на Митница Бургас и потвърдено от директора на Агенция „Митници“ като правилно и законосъобразно.

В конкретния случай е налице извършване на повторна проверка, като след запознаване с документите по ЕАД и констатациите на разследващите служби на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), обективирани в доклад и приложен към същия, по безспорен начин се установява, че декларираната стока от дружеството на жалбоподателя е с китайски произход, а не с произход Малайзия. В резултат е било в сила и е действащ Регламент № 1193/2008г. за налагане на окончателно антидъпингово мито на стоки с произход Китай. С решението са начислени и е определено допълнително събиране на окончателно мито и на частично ДДС, които са избегнати за заплащане от дружеството към момента на доставяне на стоката под режим в свободно обръщение.

Административният акт е издаден от компетентен орган, съдържа реквизитите по АПК, като преди издаването му дружеството жалбоподател е било запознато с констатациите от извършената проверка и му е дадена възможност да изрази становище.

С оглед събраните доказателства се установява, че стоката е въведена в свободна зона и по такъв начин не е налице каквато и да е промяна на нейния произход,  а не е произведена в Малайзия.

Относно докладите на ОЛАФ, същите са годно доказателствено средство, съгласно Регламент №883/2013г. Предвид прякото приложение на регламентите не е необходимо националното законодателство, в АПК и в ЗМ, да има изрична клауза за това. Същият е официален документ и се ползва с обвързваща доказателствена сила.

Относно представените с жалбата доказателства, същите са неотносими, като например лиценза не доказва произхода на стоката. Одобреният анализ за разходи касае кандидатстване, възможност за издаване на сертификат форма А, за покупко-продажба и е изрично указано в т.6, че за да бъде удостоверено, че продуктът е произведен в Малайзия, се е задължил да представи сертификат форма А, а такъв не е представен към момента на митническото оформяне на стоката или по-късно. Заявката за транспорт не доказва произхода от Малайзия, а само факта, че е разтоварен в Порт Планк, видно от представеното в днешното съдебно заседание решение на съда на ЕС, от значение за налагане на антидъмпингово мито.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, както и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 15 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.32 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: