Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер             08.04.2009г.           град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и осми януари две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1505 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.80 от ЗДС.

Образувано е по жалба на „Бургасцвет – 90 – Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя В.В.Т. против Заповед № РД-09-163/09.11.2007г., издадена от областен управител на област с административен център – гр.Бургас за изземване на 25 декара реално обособена част от поземлен имот № 046156 – публична държавна собственост, находящ се в землището на гр.Средец, местността „Разсадника”, предоставен за управление на Държавно лесничейство – гр.Средец. Иска се от съда да отмени обжалвания акт. В съдебно заседание оспорващият се представлява от адвокат М. и адвокат О. от БАК, които поддържат заявената претенция, ангажират доказателства, претендират разноски.

Ответната страна – областен управител на област с административен център – гр.Бургас участва в процеса чрез юрисконсулт Д., която изразява становище за неоснователно оспорване. Не представя допълнителни доказателства, извън приложените към административната преписка.

Заинтересованата страна – Държавно лесничейство – Средец се представлява в процеса от юрисконсулт Диев, който оспорва жалбата, но не сочи доказателства.

Заинтересованата страна „Бургасцвет – Б.” ЕООД и СД „Бургасцвет – Б., Т.” не изпращат представител в съдебно заседание и не изразяват становище по оспорването.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред административния орган е инициирано по молба на Държавно лесничейство – гр.Средец с изх.№ 1637/19.06.2007г., в която се настоява да се произнесе заповед по чл.80, ал.1 от ЗДС и да се освободят държаните без правно основание от „Бургасцвет – Б.” ЕООД и „Бургасцвет-90-Т.” ЕООД 25 декара разсадникови площи, представляващи публична държавна собственост. С писмо рег. индекс № 9197-124/13.08.2007г. нормативно овластеният орган уведомява жалбоподателя за началото на процедура по чл.80, ал.1 от ЗДС и му предоставя възможност за писмени обяснения. В нарочна молба с вх.№ 9195-3/25.10.2007г. дружеството прави искане за отсрочване на процедурата по изземване на имота, на което Държавно лесничейство – Средец не се противопоставя. В този смисъл е съдържанието на документа с вх.№ 9195-3/26.10.2007г., положен на стр.24 от делото. С последващо писмо № 9195-3/23.10.2007г. административният орган съобщава на търговеца за възобновяване на производството и му указва възможността за възражения. В посочения 2-дневен срок такива не са депозирани. Произнесена е заповед № РД-09-163/09.11.2007г., с която областният управител определя срок за доброволно освобождаване на държаната без правно основание реално обособена част в размер на 25 дка от поземлен имот № 046156 – публична държавна собственост, представляващ, целият с площ от 89 844 кв.м. по картата на възстановената собственост, находящ се в землището на гр.Средец, местността „Разсадника” („Малката река”) с начин на трайно ползване горски разсадник, който е предоставен за управление на Държавно лесничейство – Средец. Задължени за изпълнението на процесната заповед са жалбоподателят, „Бургасцвет – Б.” ЕООД и СД „Бургасцвет – Б., Т.”. Определен е срок за освобождаване на имота до 31.12.2007г. и дата на принудителното изземване – 04.01.2008г..

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган и в изискуемата от закона форма. Възражението на жалбоподателя за липса на разпоредителна част е неоснователно. Действително процесната заповед не съдържа понятието „изземва”, но волята на административния орган е изразена недвусмислено и не следва да се тълкува в смисъла, който жалбоподателя влага – като покана за доброволно изпълнение. Разпоредбата на чл.59 от АПК не създава задължение в акта да се възпроизвежда точната терминология на закона.

Заповед № РД-09-163/09.11.2007г. е издадена при спазени административно-производствени правила, но в противоречие с приложимата материалноправна норма.

Съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1 от ЗДС в редакцията, обн. в ДВ, бр.32/2005г. имот – държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство. От анализа на цитираната норма следва извода, че произнасянето на обжалваната заповед е свързано с наличието на три кумулативно дадени предпоставки: искане до компетентния административен орган от правоимащо лице; имот, правото на собственост върху който принадлежи на държавата; ползване на имота от трети лица без правно основание, не по предназначение или при отпаднала нужда.

За изпълнение на първото нормативно установено условие свидетелства приобщената към административната преписка молба с рег. индекс 1637/19.06.2007г., изходяща от заинтересованата страна Държавно лесничейство – гр.Средец и приложените към нея доказателства, които я легитимират като правоимаща по смисъла на чл.80, ал.1 от ЗДС.

Обстоятелството, че имотът, предмет на ускорена процедура представлява публична държавна собственост е удостоверено в процеса с АДС № 4094/13.03.2007г. От съдържанието на официалния свидетелстващ документ се установява още, че имотът е предоставен за управление на Държавно лесничейство – гр.Средец. От заключението на вещото лице по съдебно-техническа експертиза е видно, че ползваните от жалбоподателя площи представляват част от имота, описан в АДС № 4094/13.03.2007г. и са идентични с имота, предмет на процедурата по принудително изземване. Към административната преписка е приложен констативен протокол, съставен на 31.10.2005г. от длъжностни лица на АДВФК и Държавно лесничейство – гр.Средец, от съдържанието на който се установява, че към посочената дата общата площ на ползвания от „Бургасцвет – Б.” ЕООД и „Бургасцвет– Т.” ЕООД имот е 24,396 дка. Според констатациите на съдебно-агрономическата експертиза обаче, разсадникът е с обща площ от 11 997 кв.м. и е разпределен на осем парцела, в които се отглеждат предимно широколистни и някои иглолистни дървесни видове. С процесната заповед жалбоподателят и заинтересованите страни „Бургасцвет – Баев” ЕООД и СД „Бургасцвет – Б., Т.” са задължени да освободят 25 декара реално обособена част от държавния имот. При това положение възражението за липса на тъждество между разпоредения за освобождаване и държания от жалбоподателя недвижим имот е основателно, тъй като е недопустимо да се изземва част от поземлен имот, която не е точно индивидуализирана. В допълнение към това следва да се добави, че в хода на административното производство не е установено кое от трите дружество и в каква част държи процесните 25 декара от общо 89, 844 декара. Констатираният недостатък съставлява самостоятелно основание за отмяна на процесната заповед и изключва от обсъждане наличието на третата комулативно предвидена предпоставка - ползва ли се процесния имот без правно основание, не по предназначение, респ. отпаднала ли е нуждата от него.

Предвид гореизложеното, жалбата на „Бургасцвет – 90 – Т.” ЕООД е основателна и следва да се уважи, а процесната заповед като незаконосъобразна, да се отмени.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ заповед № РД-09-163/09.11.2007г., издадена от областния управител на област с административен център - гр.Бургас, с която е разпоредено изземването на 25 декара реално обособена част от поземлен имот № 046156, представляващ публична държавна собственост, находящ се в землището на гр.Средец, местността „Разсадника”, предоставен за управление на Държавно лесничейство – гр.Средец.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:………………………