ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 28.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и осми януари                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 1505 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургасцвет 90 –Т.” ЕООД,  редовно уведомен, се явяват адв. и адв., редовно упълномощени.

За Областен управител гр.Бургас, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО „СРЕДЕЦ”, редовно уведомена, не се явява представител.

За заинтересованите страни “БУРГАСЦВЕТ - БАЕВ” ЕООД и СД „БУРГАСЦВЕТ – БАЕВ, ТАНЕВ”, редовно уведомени, представител не се явява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Н.М., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността както следва:

 

Ж.Н.М. 76год., несемейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

Въпрос на адв.: Може ли да уточните общата площ в разсадника, в която са разпределени осем парцела и дали се отнася за целия разсадник или за площта заета със дръвчета.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отнася се само за площта, която е засадена с въпросните дръвчета.

Въпрос на адв: Как установихте кои са дръвчетата на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  От Държавното Лесничейство имаше представител- техният технолог на целия разсадник и присъстваше представител на жалбоподателя.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 157 лева, от които 50 лева, платими от внесения депозит, а разликата от 107 лева следва да се плати от жалбоподателя в тридневен срок, считано от днес.

 

Адв. и адв: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната от нас заповед на областния управител, издадена на основание чл.80 от ЗДС. Твърдим, че заповедта страда от съществени пороци и  преди всичко липса на задължителни реквизити по чл.59, ал.2, т.5 от АПК. Липсва разпоредителна част на заповедта, липсва и конкретизация на имота на изземване. Не са ясни критериите, по които е определен адресата на заповедта. Според заключението на вещото лице общата залесена площ е 12 дка, а със заповедта се изземва терен от 25 дка.

Адв: Моля да уважите жалбата и прогласите нищожността на оспорения административен акт, поради тежък порок – липса на разпоредителна част и липса на конкретен адресат. Това се приравнява на липса на волеизявление. Твърдя, че на практика волеизявлението на областния управител е за определяне на срок за доброволно изпълнение, а не за изземване на имота. Считам, че в производството административният орган не е събрал необходимите доказателства, за да установи обстоятелствата от значение за издаване на административен акт, а именно владее ли се държавният терен от дружеството-жалбоподател, каква част се владее и каква част, ако има такава, се владее от останалите адресати на акта.

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Издадената заповед съдържа в диспозитива две разпореждания - едно за срок за доброволно изпълнение, другото за принудително изземване. Има достатъчно издадени подобни заповеди, които в съдебната практика са неуспешно оспорени пред съда. Заповедта се позовава за площта, която е предмет на изземване с констативен протокол. Площта разпоредена за изземване се основава  на протокол съставен с участието на Държавен вътрешен одитор от АДФК по повод извършен ОДИТ на Държавното лесничейство. Тази площ бе потвърдена от извършената и приета съдебно-техническа експертиза на вещото лице И. Б.. В административната преписка съществува кореспонденция между жалбоподателя и областния управител, в които се признава ползването на 12 дка от „Бургасцвет”, което се потвърди от съдебно-техническата експертиза. За останалата част от 13 дка има доказателства, че се ползва от другата фирма „Бургацвет-Баев” и „Бургасцвет” СД, което не е заличено и е било страна по договора за наем. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: