ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1504 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПИК КО“ АД, редовно призован, се явява адвокат С. редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам изцяло жалбата.

Представям и моля да приемете фактура за извършено плащане за превод на документи от административната преписка; преводи на документи от административната преписка, както и за сведение решение на Съда на Европейския съюз по дело № С-416/2015 г. от 30.06.2016 година. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените от ответника в днешно съдебно заседание заверени преписи от фактура, удостоверяваща извършено плащане от ответника за преводни услуги и 4 броя преводи на български език на следните документи – търговска фактура; опаковъчен лист; сертификат за анализ и морска товарителница   MSCUPG469260.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените от ответника в днешно съдебно заседание заверени преписи от фактура, удостоверяваща извършено плащане от ответника за преводни услуги и 4 броя преводи на български език на следните документи – търговска фактура; опаковъчен лист; сертификат за анализ и морска товарителница   MSCUPG469260.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам подадената жалба. Моля да уважите същата като основателна и доказана. Подробни съображение ще изложа в писмени бележки. Моля да ми предоставите срок. Моля да отмените изцяло решение № 32-108471/19.04.2016 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо председател, считам, че жалбата е неоснователна и недоказана. Моля да я оставите без уважение и да потвърдите изцяло обжалваното решение, издадено от Началника на Митница Бургас. Докладът на ОЛАФ е годно доказателствено средство в административния процес. Съгласно Регламент 883/2015 г. и същият е официален документ по смисъл на чл. 178 ГПК във връзка с чл. 144 АПК. След извършване на разследване на служители от служба ОЛАФ безспорно е установен китайският произход на стоката, за което са събрани достатъчно доказателства. При посочване на малайзийския произход на стоката, дружеството не е заплатило полагаемите се в случая антидъмпингово мито и частично ДДС, за които е издадено и решението за събирането им. В тази връзка, моля да оставите подадената жалба без уважение и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, както и направените по делото разноски, за което представих фактура в днешно съдебно заседание. Моля да ми бъде предоставена възможност да изложа съображения в писмен вид.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: