ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1504 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат Г. с приложено по делото пълномощно.

За ответника - началник РДНСК Югоизточен район Бургас се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се явяват адвокати Б. и Д., надлежно упълномощени.

 

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Б. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 9888/14.07.2014г., постановено по адм. д. №3725/2014 по описа на ВАС, е отменено постановеното от АСБ решение по спора и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, със задължителни указания.

 

Адвокат Г.- Във връзка със задължителните указания на ВАС, моля да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане двама свидетели, с оглед установяване годината на изграждане на процесната постройка. Това обстоятелство е спорно. В решението е прието, че сградата е изградена към 1991г., като основание за това е първата кадастрална карта на гр. Бургас, където процесната сграда е съществувала. Ние твърдим, че сградата е изградена към 1987 г. и в тази връзка моля да ни бъдат допуснати свидетелите. Ако съдът прецени, бихме приели да ни бъде допуснат и един свидетел. Предлагам и представям за сведение на съда решение по адм.д.№ 10977/2014г. на петчленен състав на ВАС, на същите страни, по идентичен казус, относно правната легитимация на дружеството, предявена на съда. Решението е с оглед постановените заповед на Областния управител с оглед издаване на Акт за държавна собственост. На този етап това са доказателствените ми искания.

Юрисконсулт А.- Към настоящия момент нямам доказателствени искания. По направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя се противопоставям, като считам, че същото е неоснователно, тъй като видно и от решението на ВАС, годината на изграждане на обекта е безспорно установена, а именно 1991г. и делото е върнато за повторно разглеждане единствено и само за установяване приложимостта на нормата на §16, ал.2 от ПР на ЗУТ. В тази връзка считам, че не следва да се допуска изслушване на двама свидетели, тъй като считам, че разпитът е неотносим към спора, с оглед задължителните указания на ВАС.

Адвокат Г. – Поддържаме твърдението, с което е сезиран съда, с оглед предпоставките на ал.1, на §16 от ПР на ЗУТ. В момента не мога да заявя има ли предпоставки и по ал.2 на същата разпоредба, защото не са изследвани. Колегите, които са участвали в процеса, знаят, че доказателства за това, че са изпълнени през 1991г., не са събирани. В решението на ВАС изрично е формулирано, че сградата е изградена към 1991г., което предполага и изграждане към по-ранен момент. Във връзка с ал.2 на §16 от ПР на ЗУТ няма да сочим доказателства, към момента нямаме доказателства за точната година на изграждане. Ако съдът служебно реши да събира доказателства по ал.2, лично аз не съм работила с дружеството към този период и не ми е известно и не мога да кажа дали има такива доказателства.

Адвокат Д.- Противопоставям се на искането за разпит на свидетели, тъй като по делото се съдържат писмени доказателства, от които е видно, че към посочената в разпоредбата на ал.1 на §16 от ПР на ЗУТ дата 8.04.1987г., тази сграда не е реализирана или поне не е заснета или съществувала в имота. Липсва и в АДС от 1984 г. Вещото лице е посочило изрично това, а експертизата не е оспорена от процесуалния представител на жалбоподателя. В тази връзка считам, че доказването със свидетели и събирането на гласни доказателства не може да бъде проведено, тъй като ще противоречи на представените доказателства от жалбата и на приетата от съда съдебно-техническа експертиза и неоспорена в тази част експертиза.

Адвокат Б.- Моля да имате предвид, че сме за втори път пред Административен съд- Бургас и че производството следва да се развие в рамките указанията дадени от ВАС, като в тази връзка моля да имате предвид субсидиарното прилагане на ГПК, което ни ограничава да разглеждаме делото само в рамките, в които е указно. Решението на ВАС е категорично, че не се изисква цялостна проверка и повторно събиране на доказателства по всички въпроси, касаещи въпросите за изграждане на сградата, а само и единствено по отношение на липсата или наличието на декларация по §16, ал.2 от ПР на ЗУТ. В тази връзка считам, че е процесуално недопустимо делото да се разглежда извън указанията, дадени от съда. На второ място, гласните доказателствени средства не са процесуално допустими, дотолкова, доколкото годината на построяването на сградата могат да бъдат удостоверени само с писмени доказателства. В случай, че допуснете свидетел от страна на жалбоподателя, Ви моля да допуснете при условия на довеждане на свидетел и от наша страна, като с разпита му ще доказваме обратното на твърденията на жалбоподателя.

Адвокат Г. – Неправилно е възпроизведен мотива в решението на съда, на ВАС. В него не е коментирано, че сградата е построена към 1991 г. и искам да кажа, че това изречение неправилно е интерпретирано от решението на съдия Радикова. 

 

СЪДЪТ, намира направените искания за неоснователни, предвид разпоредбата на чл.226, ал.2 от АПК и доколкото не се касае за новооткрити доказателства или за новонастъпили, след първоначалното разглеждане на делото, обстоятелства. С оглед указанията на ВАС, дадени в отменителното решение, следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства, относими към предпоставките на §16, ал.2 от ПР на ЗУТ. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Бутед” АД и на заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД за допускане до разпит на свидетели за установяване на посочените обстоятелства.

ПРИЕМА за сведение решене № 14975/11.12.2014г. по адм.10977/2014г. на ВАС, петчленен състав.

УКАЗВА на жалбоподателя доказателствената тежест и ПРЕДОСТАВЯ възможност на същия да ангажира доказателства за установяване на обстоятелствата, относими към предпоставките на §16, ал.2 от ПР на ЗУТ.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: