ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,13.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тринадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1504 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.К.Г., редовно уведомена, не се явява, за нея се явява адв.Г. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

К.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не се представлява;

С.К.С., В.К.В., С.С.С., К.С.С., всички редовно уведомени, не се явяват и се представляват от адв.А., който представя пълномощно;

За „НЕСЕБЪР БИЛДИНГ” ЕООД, редовно уведомена,      не се явява процесуален представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Д се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

 

Адв.Г.: Поддържам жалбата с изложените съображения.

Предвид грубото нарушение на чл.56 от ЗУТ и на Наредбата издадена от Община Несебър, представям и моля да приемете нотариална покана отправена от моята доверителка до „Несебър Билдинг” ЕООД и решение по гражданско дело № 488/2008г. на Несебърски районен съд, което още не е влязло в сила, за делба между съсобствениците.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Не възразявам да се приемат представените доказателства по делото.

Нямам доказателствени искания.

 

Адв.А.: Оспорвам жалбата. Възраженията в жалбата са  главно в две насоки:

На първо място с оглед на това, че е налице спор за материално право, което е предмет на гражданско дело № 488/2008г. на НРС, понастоящем пред въззивна инстанция, така и на гражданско дело № 1135/2012г. на Несебърския районен съд, понастоящем висящо пред ВКС по подадена частна касационна жалба. Моите доверители твърдят, че не са съсобственици с жалбоподателката и оттам, че за нея липсва правен интерес да подава жалбата.

На следващо място, че жалбата е просрочена, тъй като в много по-ранен период жалбоподателката е знаела за този административен акт и е пропуснала срока по оспорването. В тази връзка представям становище и писмени доказателства с копие за страните.

Направили сме доказателствени искания за изискване на три преписки от Община Несебър, посочени в последния абзац на становището, на стр.2, с оглед  на които ние твърдим, че жалбата е просрочена. Моля да се приобщят като доказателствен материал по делото.

Тези преписки касаят знанието на жалбоподателката за оспорения акт и неоспорването му по надлежния ред в законовия срок, т.е. пропуснала е срока за обжалване. Тези преписки съдържат свидетелства за уведомяването й.

По представените от жалбоподателката доказателства, не възразявам за приемането им.

 

Адв.Г.: Моля да не се уважава искането за представянето на тези преписки. Видно от техните номера, последната е с дата 27.01.2011г., това е преди датата на започване на настоящото производство, което е започнало  по заявление от „Несебър Билдинг” от 11.03.2011г. Това заявление с приложените доказателства е сложило началото на процедурата по издаване на разрешение за поставяне на обекти, което е издадено през месец май.

Това, че доверителката ми е пускала предходни жалби срещу предходни евентуално издадени разрешения, не означава, че тя е уведомена за процесното решение. Това, което страната сочи като преписка, това са изходящите номера на общината, като аз разполагам с писмо с последния такъв изходящ номер, което представям. Това е по повод жалбата на доверителката ми за незаконното строителство. Доверителката ми се е принудила и е поискала информация по Закона за достъп до обществена информация.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър да приложи като доказателство по делото надлежно заверени и четливи преписи от административна преписка № 94-00-508/27.01.2011г.; преписка № Н2-2980/27.04.2009г. и преписка № Н3-3248/08.05.2009г. на Община Несебър.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2014г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: