О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1350                                 14.06.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на четиринадесети юни                                                    две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1503 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Едилок груп“ЕООД, ЕИК-200654404, гр.Бургас, ул.Александровска №123, представлявано от управителя В.К.П., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-222-0268708/11.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция (ГД) „Фискален контрол“, в Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП), с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – ключарско ателие, находящ се в гр.Бургас, ул.Кирил и Методий №7, стопанисван от друго дружество – „Едилок“ООД, ЕИК-147228848, гр.Бургас, ул.Александровска №123, представлявано от същия управител В.К.П. и забрана за достъп до него за срок от 12 (дванадесет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

Жалбоподателят иска от съда да преустанови настъпващите за „Едилок груп“ЕООД негативни и незаконосъобразни последици, които са в резултат от атакуваното разпореждане. Обосновава правния си интерес от оспорването, че запечатания търговски обект се използва съвместно от двете дружества за различни икономически дейности, поради което за дружеството-жалбоподател без законова причина се ограничава правото да развива търговска дейност, което ще му нанесе вреди.

 

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка по която е постановено оспореното разпореждане.

Видно от представената административна преписка, заповед № ФК-222-0268708/11.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП е била издадена против търговското дружество „Едилок“ООД, ЕИК-147228848, като в изпълнение на разпореждането за предварителното й изпълнение, запечатането е постановено да се извърши на 13.06.2018г. в 10.30 часа.

На съда е служебно известно, видно и от изготвената справка, че разпореденото предварително изпълнение на заповед № ФК-222-0268708/11.06.2018г. е било обжалвано от дружеството „Едилок“ООД, ЕИК-147228848, по което оспорване е постановен съдебен акт – Определение № 1349/14.06.2018г. по адм. дело № 1504/2018г. по описа на съда, с което жалбата на дружеството е отхвърлена като неоснователна.

По настоящото делото е представен договор за наем от 01.01.2017г. на търговски обект /помещение/, находящ се в гр.Бургас, ул.Кирил и Методий №7, като за наемател е посочен търговеца „Едилок груп“ЕООД, ЕИК-200654404. Този писмен договор няма нотариална заверка, следователно като частен писмен документ няма достоверна дата по смисъла на чл.181 от ГПК, която да бъде противопоставена на ответната страна, още повече, че в случая „Едилок“ООД и „Едилок груп“ЕООД са свързани лица по смисъла на § 1, т.34 от ДР на ЗДДС.

При тези фактически данни следва да се приеме, че настоящото оспорване от „Едилок груп“ЕООД е процесуално недопустимо за разглеждане поради липса на правен интерес. Дружеството-жалбоподател „Едилок груп“ЕООД не е адресат на издадената заповед и в този смисъл за него не е налице правен интерес да я обжалва, в частност – съдържащото се в нея разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Обстоятелството, че в периода на действие на мярката дружеството твърди, че също е наемател на запечатания обект, не му придава качеството на субект на заповедта, респ. въз основа на така развилите се действия не може да черпи доводи за възникнало право на жалба. Отделно от това, спорът относно разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповед № ФК-222-0268708/11.06.2018г. е вече разгледан и решен от съда.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Едилок груп“ЕООД, ЕИК-200654404, гр.Бургас, ул.Александровска №123, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-222-0268708/11.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1503/2017г. на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :