ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1503 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПИК-КО” АД И.Б., редовно уведомен не се представлява от законния си представител, изпраща за процесуален представител адв.Т., с представено пълномощно.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  НАЧАЛНИК  НА МИТНИЦА БУРГАС, редовно и своевременно призован се явява ю.к.Л.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

Съдът докладва, че по делото с входящ  № 9840/25.10.2016 година, съгласно дадените указания от предходното съдебно заседание са представени легализирани преводи на част от  документите  в административната преписка, с преводи от английски на български eзик.

АДВ.Т. -Да се приемат представените преводи.

 

С оглед становището на страните  съдът,

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№ 9840/25.10.2016 година преводи на документи от административната преписка от английски  на български език

АДВ.Т.–Нямам други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Л.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

С оглед изявленията на сраните и като взе предвид обстоятелството,   че делото е изяснено от фактическа страна съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

АДВ.Т.-Поддържам жалбата и  моля да уважите същата като основателна и доказана.Моля да ни предоставите срок да изложа  в писмени бележки подробни съображения.При извършване на вноса  дружеството  е било добросъвестно и е предоставило всички изискуеми се документи за внос на процесните стоки, в това число  сертификат за произход „Форма А”, поради което считам, че Агенция Митници неоснователно  е начислила  процесното вносно мито.Моля да ни присъдите  съдебни разноски, за което  представям списък.

Ю.К.Л.-Моля да  оставите подадената жалба без уважение като неоснователна и недоказана.Извършена е повторна проверка на ЕАД-то, ведно с приложените документи към същата, като съгласно  регламент 2913/1992 година при констатиране  на неверни или непълни данни митническите органи следва да предприемат необходимите мерки като отчетат тяхното наличие.След извършване на   проверка на служба ОЛАФ в Малайзия  е установено,  че при сертификата за произход „Форма А”, който бил  приложен към ЕАД и представен от дружеството жалбоподател не  бил издаван  на износителя „Ийстар Кемикъл”. Това  е видно и от приложение №2 към доклада на ОЛАФ на лист №85 от административната  преписка. При представяне  на такъв сертификат ставката  за мито е била 3 %. Предвид обстоятелството,  че сертификатът не може да бъде приет, тъй като „Ийстър Кемикъл” не е кандидатствал за издаването му,  ние не сме издали  такъв, с обжалваното решение е доначислено мито като при неприемане на сертификата, стоката подлежи на облагане с мито,   като за тях ставката е 6.5 %, съответно и  решение за събиране  на ДДС върху данъчната основа. Изрична разпоредба се съдържа в регламент 8883/ 2013 година.Съобразно  правото на ЕС регламентите  имат пряко приложение  и не необходимо  изрични разпоредби  да се съдържат и в националното  законодателство, в АПК или в ЗМ.Също така считам, че е неоснователно позоваването  на регламент 706/ 2015 и регламент 32/2016 година, което е направено в жалбата, тъй като в случая не  е начислено антидъмпингово  мито.Предвид гореизложеното Ви моля да отхвърлите  жалбата и да потвърдите  изцяло издаденото  решение от Началника на Митница  Бургас, потвърдено с решение  на Директора на Агенция Митници като правилно и законосъобразно, както и да ни бъдат присъдени  направените по делото съдебно- деловодни разноски за извършените преводи и ю.к. възнаграждение.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени  бележки от страните.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:25  часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: