ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1503 по описа за 2016година

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ ПИК-КО” АД И.Б., редовно и своевременно призован, се явява представител адв.Т. и ю.к.Д., с представени пълномощни в днешното съдебно заседание.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  НАЧАЛНИК  НА МИТНИЦА БУРГАС редовно и своевременно призован се явява ю.к.Л. и ю.к.М.,  надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в дн.с.з.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба  от „ПИК-КО” АД, с ЕИК 121157625, със седалище и адрес на управление:гр.София, кв.Казичене, Северна промишлена зона, ул.”Индустриална”№3, представлявано от изпълнителния директор И.Б. срещу Решение №32-108430 от 19.04.2016 година, постановено от Началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение №333/32-164456 от 15.06.2016 г., постановено от Директора на Агенция Митници.

Указва на всяка от страните, че за обстоятелствта, от които черпи права  тежестта  за доказването  лежи на съответната  срана. В тази връзка  в тежест на жалбоподателя  е да установи,  че  процесния внос попада извън датата, относно който е съответния  изготвен доклад на ОЛАФ, а за ответния  орган,  че съответната  митническа операция попада в доклада на ОЛАФ, отсно извършени митнически измами.

Съдът докладва  постъпили от срана на жалбоподателя  преводи  на български език на представени  към административната  преписка документ на английски език.

Ю.К.Л.- Оспорваме изцяло жалбата,  да се приемат представените  писмени доказателства.

АДВ.Т.- Поддържаме жалбата, нямаме други  доказателствени  искания и считаме, че делото е изяснено.

Ю.К. Л.-Предвид обстоятелството, че в част от преписката има документи, които  са на чужд език моля, да ни се даде възможност в следващото съдебно заседание да представим документи  на български език, които  да се  приобщят  като доказателства  по надлежния ред.

АДВ.Т. -  Не възразяваме да се представи   на език, годен за  ползване в административното  прозводство,  посочените от процесуалния представател на ответния  орган писмени доказателства на чужд език

Съдът като взе предвид становището на страните  намери, че представените преди дадата на дн.с..з. писмени доказателства  на английски език следва да бъдат надлежно  приети с приложените  от страна на жалбоподателя надлежни преводи. В таза връзка следва да бъде предоставена  възможност  на ответния орган да представи преводи на български език на документи представляващи част от административната  преписка, които към настоящия  момент  са налични единствено на английски език.Воден от горното, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  от жалбоподателя  преводи.

ПРЕДОСТАВЯ  възможност на ответния орган не по-късно от  7 дни преди датата на следващото съдебно  заседание да представи преводи   от английски на български език на част от писмените документи по административната преписка.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изясно от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателсва не следва  да бъде приключвано, а делото  да бъде отложено за друга  дата,  поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.10.2016 година  от 15:15 часа, за която дата и час страните се считат  за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   16:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: