ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,30.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1503 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.Б., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

В залата присъства Я.Я.Б., твърди, че е съпругата на жалбоподателя, представя генерално пълномощно рег.№ 3154, заверено на 26.04.2010г. от К. К., нотариус в район Бургас, рег.№ 245 на нотариалната камара, но не представя акт за граждански брак и твърдяният от нея факт, от който би произтекло правото на процесуално представителство по чл.32, т.2 от ГПК, не се доказва.

Съдът указа на Я.Я.Б., че може да присъства в залата като слушател.

 

АДВОКАТ А. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение №94 В-2825-3/24.06.2014г. на директор на ТП НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №550413/14.05.2014г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в същото ПТ на НОИ, с което на основание §4, ал.1 от ПЗР на КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените писмени доказателства. Искам да представя още едно доказателство - писмо от Областна инспекция по труда изх.№ VІ-3-213/27.03.2008г. до В.С.Б.. Доверителят ми държи и това доказателство да бъде представено като доказателство по настоящото дело.

Нямаме други доказателствени искания.

Документът го представяме във връзка с факта, че въпреки влезлия в сила специален закон от Инспекция по труда Бургас нарушават чл.29 от Наредбата, като приемат, че дължимия платен годишен отпуск на моряците е на основание чл.224 от КТ, т.е. като компенсация, а не като годишен отпуск и, че моряците придобиват право на пенсиониране след изтичане на срочния им трудов договор, на осн. чл.6, ал.3 от същата Наредба, т.е. че отпуската не се признава за трудов стаж и предвид на това, че нямат друга професия те са ощетени. Това е само част от проблема, де факто институциите не спазват и специалния закон и се базират само на Кодекса на труда, а не на изискванията на международните конвенции, свързаните с професията „моряк”.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам изцяло подадената жалба. Представена е административната преписка по издаването на обжалваното решение, която моля да приемете.

Относно представеното доказателство считам, че същото е неотносимо към спора.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от делото.

         ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя писмо изх.№VІ-3-213/27.02.2008г. издадено от директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” Бургас.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ А. –Уважаема госпожо съдия, моят доверител поддържа жалбата и моля да я уважите. Считаме, че с постановяването на атакуваното решение, с което е потвърдено разпореждането за отказване лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя е нарушен чл.146, т.4 от КТ. Считаме, че е налице незачитане на международна Конвенция, с която Република България е ангажирана и която има пряка връзка с българското законодателство и Конституцията на Република България. Считаме, че точковата система, с която се позовава ответната страна е неприложима в конкретния случай по силата на Конвенцията, като подробни съображения за това са изложени в жалбата. Представям и писмено становище от жалбоподателя.

Претендирам разноски по списък, който представям.

Моля да ми предоставите срок за представяне на допълнително писмено становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение по същество, с което да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалваното решение по съображенията, които са изложени подробно в самото решение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: