ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1502 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПИК КО” АД, редовно уведомен. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед изявленията на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу решение №32-108416/19.04.2016г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-336/32-164555 от 15.06.2016 на директора на Агенция Митници.

Предходното открито съдебно заседание на 27.09.2016г. беше отложено, за да се даде възможност на ответника да представи превод на доказателства. С молба от 14.10.2016г. ответникът представи преводите, както и препис от фактура.

Съдът ВРЪЧИ препис от представените преводи на жалбоподателя.

АДВ. С.: Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата и направените изявления,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА докладваните в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Поддържам подадената жалба. Моля да уважите същата като основателна и доказана.

Моля да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да отмените изцяло решението на началника на Митница Бургас, в резултат на което са извършени корекции на колона 33 и 34 и по отношение на дружеството са установени дължими държавни вземания.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък съгласно чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да оставите подадената жалба без уважение като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалваното решение, издадено от административния орган - началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. В конкретния случай е била извършена повторна проверка на ЕАД и приложените към него документи, и въз основа на констатациите, обективирани в доклада на  ОЛАФ и приложенията на същия, безспорно се установи, че стоката по ЕАД е с китайски произход. Считам, че докладът на ОЛАФ е годно доказателство в административния процес и това е предвидено в регламент 883/2013 г., като предвид прякото действие на регламента не е необходимо изрично норми на това да се съдържат и в националното законодателство, а именно в ЗМ и в АПК. Докладът на ОЛАФ е официален документ по смисъла на чл. 144 от АПК във вр. с чл. 179 от ГПК и като такъв, се ползва с обвързваща материална доказателствена сила по отношение на съдържащите се в него констатации. Безспорно е установено, че стоката фигурира в регистри ZB1 и ZB2 – т.е., същата е била въведена в свободна зона порт Кланг (Малайзия), където е била претоварена и не е променила по никакъв начин неговия произход. Същият не фигурира в регистър К1. Налице са двойни декларации, чиято цел е била да въведат в заблуда досежно действителния произход на стоката. С посочването на некоректен произход в клетка 34а на ЕАД - малоазийски вместо китайски, дружеството е избегнало заплащането на мито и частично ДДС, вследствие на което е издадено и решението за тяхното досъбиране. Решението е издадено от компетентен орган, в законоустановената форма и съдържа всички реквизити, като преди издаването са изискани допълнителни доказателства от дружеството-жалбоподател, които да удостоверят декларирания произход на стоката, но в предоставения срок такива доказателства не са представени. Както и ЕАД, така и документите приложени към същия, са били изпратени и са били обект на проверка в Малайзия и е било установено, че стоката в тях е с китайски произход видно от представеното решение за сведение на ЕС по дело С-416/15 г. За налагане начина на антидъмпингово мито е от значение най-вече произходът на стоката, а не мястото на нейното изпращане.

Предвид гореизложеното, моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите издаденото решение като законосъобразно и правилно.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и съдебно-деловодни разноски съгласно представената фактура.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок от днес на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: