ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1502 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СМТ Станка Ташева 99 ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. К.Б., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник отдел Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” при Община Бургас, редовно призован, не се явява. За него - юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.Т.А., редовно призована, не се явява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано жалба от „СМТ Станка Ташева – 99” ЕООД против отказ на Началник отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” при Община Бургас за откриване на производство по реда на чл. 225а от ЗУТ, обективирано в писмо изх. № 70-00-1597/11.06.2014 г.

 

АДВ. Б.:  Поддържам жалбата на основания посочени в нея. Моля да се приемат посочените писмени доказателства. Във връзка с приложена административна преписка от административния орган заявявам, че оспорвам верността на съдържанието на писмо с изх. № 94-С-991/24.11.2011 г. и становище на инж. М.Д.П., което е на лист 92 от делото. Оспорването на верността правя затова, че от съдържанието на тези два документа може да се направи извод, че се касае за слънцезащитни съоръжения, които не засягат конструкцията на сградата, тъй като не се изисква разрешение за строеж, а именно в тази насока е подадената жалба. Ние твърдим, че в случая не са налице слънцезащитни съоръжения както е заявено в оспорените два документа, а е налице строеж по смисъла на ЗУТ и във връзка с направеното оспорване считам, че следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да установи вида на извършените ремонтни работи, съставляващи покриване на терасите на последния етаж – над апартамент 17 и апартамент 20, като въпросите ми към експертизата са формулирани в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответника. На този етап няма да формулирам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни аргументи ще изложа, а по отношение на оспорените документи, ще се ползваме от тях. Те са част от преписката, изготвени са от вещи лица – специалисти в съответната област и считаме тях за достоверни.

По отношение на поисканата експертиза, не се противопоставям да се извърши експертизата, но така поставените въпросите са подвеждащи и насочват вещото лице, което ще бъде назначено, към определен вид дейност, тъй като се говори за конструкции и конструктивни елементи - въпрос № 1, 2 и 3. При положение, че допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, Ви моля в условията на довеждане да бъдат допуснати двама свидетели, които са служители на тази дирекция и са констатирали обекта на место.

Констатацията на тези служители е обективирана в оспорените в днешно съдебно заседание писма, както и в писмото, предмет на оспорване в производството.

Представям и моля да приемете длъжностна характеристика на началника на отдела, който е издал оспореното писмо.

 

С оглед заявеното от страните и предвид доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

На основание чл. 193 от ГПК ОТКРИВА производство по оспорване на приложените по административната преписка документи - писмо с изх. № 94-С-991/24.11.2011 г. и становище на инж. М.Д.П..

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на откритото производство по оспорване, в т.ч. чрез допускане на съдебно-техническа експертиза.

Във връзка с формулираното такова искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото, а при необходимост и с други писмени документи съхранявани в администрацията, както и след оглед на място, да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя, в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

По повод искането на процесуалния представител на ответника за събиране на гласни доказателства, а именно разпит на служителите от общинска администрация съставили оспорените в днешно съдебно заседание документи, намира същото за неотносимо с оглед откритото производство по оспорване на същите тези документи, както и допуснатите доказателствени искания по повод направеното оспорване.

Във връзка с това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата, изготвили оспорените по реда на чл. 193 от ГПК два броя документа.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.02.2015 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: