ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 14.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1502 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.К.Г., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.Г. с приложено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява, представлява се от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „НЕСЕБЪР БИЛДИНГ” ЕООД, редовно уведомена, представител не се явява.

 

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Поддържам жалбата така, както е предявена.

         Представям и моля да приемете като доказателство по делото нотариална покана до дружеството, на което са издадени всички разрешения за поставяне на обекти в имотите на доверителката ми. След като доверителката ми е разбрала за издадените разрешения, ги е поканила да й заплатят наем и дружеството да напусне.

         Между съсобствениците в имота има дело за делба, за което представям решение на първоинстанционния съд и като привременна мярка е постановено процесният имот да бъде ползван от доверителката ми и нейната дъщеря. Уточнявам, че това са два имота, които са в процес на делба. Поискали сме привременна мярка, тъй като до момента имотите се ползват единствено и само от другите собственици, които са сключили договор за наем. Считам, че процесното разрешение за поставяне, както и останалите шест такива за този имот и съседния му, съсобствен на доверителката ми и останалите съсобственици, са издадени при груби нарушения на административнопроцесуалните правила.

         Представена е и Наредбата на Община Несебър, регламентираща реда за поставяне на обекти. Намирам, че разрешенията са издадени в противоречие на тази наредба.

         Нямам доказателствени искания в случай, че цялата преписка е представена от общината в пълнота.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да приемете представените доказателства с административната преписка.

         Няма да соча други доказателства. Нямам искания по доказателствата.

         Нямам против да се приемат представената от жалбоподателката нотариална покана.

         Относно представеното решение на Районен съд-гр.Бургас, моля да се приеме само за сведение, тъй като в момента се обжалва на втора инстанция.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното разрешение за поставяне на преместваем обект, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Г. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да отмените обжалваното разрешение за поставяне на преместваем обект. Същото е издадено при грубо нарушение на Наредба № 10 на Община Несебър, която е представена по делото, която регламентира редът и начинът на разрешаването на такива обекти в частен имот.

На първо място, същото е издадено при грубо нарушение на чл.26 от АПК. Доверителката ми като заинтересовано лице не е уведомена за започналата административна процедура. Също така, от схемата за поставяне, която е представена по делото, е видно нарушение на материалните норми и на процесуалните правила, предвид това, че същата не е одобрена от Комисията по чл.17-18 от Наредбата.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

Юрисконсулт Т.: Моля за Вашето решение, с което да потвърдите издаденото разрешение за поставяне на преместваем обект. Моля да ми дадете срок да представя писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: