ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1500 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.В.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Я., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на сектор „Охранителна полиция” при Пето РУП Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

Явяват се свидетелите Я.Т.Ч., Д.Г.Г. и И.В.В..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Представям  документите, изискани от съда в предходно съдебно заседание, като не представям доказателство относно изпълнението на Заповед № з-21/06.02.2013 г. в последната и част, защото няма такива доказателства, че заповедта е сведена до знанието на личния състав на Пето РУП. Няма съставен списък, в който служителите да са се подписвали, че са запознати със съдържанието на тази заповед. Уведомявани са за това устно. Твърдя, че заповедта е сведена до знанието устно на целия полицейски състав.

АДВОКАТ Я.: Не възразявам да бъдат приети като доказателства документите, представени от ответника.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника в днешно съдебно заседание документи, а именно: заповед рег.№183/26.08.2002 г. за назначаване на Л.В.Д. за полицай; протокол от 07.06.20013 г. за запознаване с длъжностна характеристика; типова длъжностна характеристика на длъжността „командир на отделенеие в група/звено „Охрана на обществения ред”, сектор/група/звено „Охранителна полиция” в РУП (УП) в ОД на МВР; Инструкция № Із-1143/04.05.2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министреството на вътрешните работи.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на явилите се свидетели, като снема самоличността им, както следва:

Я.Т.Ч. – ** години, български гражданин, неосъждан, с полувисше образование, работи в Пето РУП Бургас като полицай, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Д.Г.Г. – ** години, български гражданин, неосъждан, със средно образование, работи в Четвърто РУП Бургас в дежурна част, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

И.В.В. – ** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, безработен в момента, без родство със страните.  Води дела с ОД на МВР и с Пето РУП по повод уволнението му и дисциплинираното наказание, което му е наложено за същото нарушение, за което е наказан и жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата Д.Г.Г. и И.В.В. и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Я.Т.Ч..

 

АДВОКАТ Я.: Разкажете всичко, което знаете за отвеждане/довеждане на лице, включително от жалбоподателя, във връзка с един сигнал за задействано алармено събитие на 25.04.2014 г. в ж.к. „Лазур”.

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Аз бях нощна смяна в Пето районно управление заедно с И.В.. Дежурният по управление ни изпрати, на горепосочения адрес – ***, където служители от СОТ 161 са задържали лице с опит за проникване в офис. На място, когато отидохме, служителите на СОТ бяха задържали лицето, но не си спомням как се казваше. Жалбоподателят през това време беше патрул в ж.к. „Изгрев” със С.К.. Тъй като трябваше задържаното лице да се отведе в районното управление и да се запази местопроизшествието, дежурният изпрати колегите – жалбоподателят и С.К., да ни окажат съдействие. Ние останахме на място за запазване на местопроизшествието, а те отведоха до районното управление лицето. Качиха го в колата и го закараха в районното управление. След приключване на процесуалните действия ние с И.В. отидохме в управлението. В управлението беше дежурен Н.А..  Там трябваше да се изготвят необходимите документи за задържане на лицето, като дежурният по управление каза ние да си изготвяме всичко.

Не си спомням кой разпореди на жалбоподателя и колегата му да качат лицето в колата и да го откарат в управлението.

АДВОКАТ Я.: Кой трябваше да издаде заповед за задържане на лицето и каква беше позицията на дежурния – той даде ли разпореждане да се издаде такава заповед?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Получихме разпореждане по телефона от Началник сектор Г.И. да изготвим заповед за задържане на лицето. Дежурният ни изкара необходимите бланки, които трябва да се попълнят. И.В. започна да изготвя тази заповед за задържане, но дежурният по управление Н.А. разговаря с някой по телефона по това време, след което дойте при нас и ни разпореди на лицето да му бъде връчена призовка, защото няма да бъде задържано. Ние го видяхме, че говори с някой, но не знаем с кого е говорил, не чухме разговора. Жалбоподателят беше при нас и понеже бланките бяха доста, той попълваше част от тях.

АДВОКАТ Я.: Заповедта за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице кой я състави?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Л.Д. изготви тази заповед.

АДВОКАТ Я.: В кой момент – след като получи разпореждането за задържане или преди това?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Има бланки за заповед за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице, за обиск на лице, за защита. Д. попълваше заповед за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице. Когато Н.А. каза, че няма да задържаме лицето, заповедта за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице вече беше написана. Не си спомням лицето да е било запознато с тази заповед.

АДВОКАТ Я.: В колко екземпляра се съставя тази заповед?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не знам в колко екземпляра се изготвя тази заповед.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля заповедта за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице на л. 42 от делото.

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Да, това е заповедта.

 

АДВОКАТ Я.: Знаете ли дежурният да е отказал да изготвя документи по задържане на лицето, включително и заповед за довеждане/отвеждане, съпровождане на лице?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Да, още в началото, когато заведохме лицето, дежурният отказа да попълва каквито и да било документи. Каза да си вземем бланки от дежурната част.

АДВОКАТ Я.: Запознат ли сте със заповедта за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Нямам спомен да съм запознаван със съдържанието на заповед, която регламентира начина на отвеждане и довеждане на лица.

АДВОКАТ Я.: Знаете ли кои лица имат право да издават заповеди за отвеждане/довеждане, съпровождане на лица?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не зная кои лица могат да издават такива заповеди. Не зная изобщо да има заповед, която да оправомощава само определени служители да издават заповеди за отвеждане/довеждане, съпровождане на лица към м. април 2014 г.

АДВОКАТ Я.: Нямам други въпроси към свидетеля Ч..

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси към свидетеля Ч..

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Д.Г.Г..

 

АДВОКАТ Я.: Разкажете всичко, което знаете за отвеждане/довеждане на лице, включително от жалбоподателя, във връзка с един сигнал за задействано алармено събитие на 25.04.2014 г. в ***.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Към м. април 2014 г. работех към дежурна част в Пето РУП. Сега работя в същата част, но в Четвърто РУП.

Не помня датата, спомням си за този случай през м. април 2014 г. Получаваме сигнал от диспечер на СОТ 161 за лице, извършващо нарушение. Пратих колегите на място да доведат лицето, което е задържано, защото валеше дъжд и имало съмнение за извършване на престъпление. За случая е уведомен дежурният по управление Н.А.. Преди лицето да бъде отведено в управлението, се действало по разпореждания на Н.А.. Като дежурен в ОДЧ аз се обадих на колегите да отидат в ж.к. „Лазур” да видят каква е обстановката и ако според самата ситуация се действа реално, уведомил съм дежурния по управление и той разпорежда да дойде лицето в управлението да му се снемат писмени обяснения и щом има съмнения за такова престъпление лицето да бъде задържано. Дежурният трябва да бъде уведомен за всеки един случай. Лицето е доведено в управлението и е работено с него. След като лицето го доведоха, защото ние сме му ограничили правото на свободно придвижване, трябва да се пуснат комплект документи за задържане от момента на ограничаване на правото. В същия момент дежурният по управление каза, че това не е негова работа и започна да говори по телефона. Същевременно колегата И.В. получи разпореждане от г-н И. лицето да бъде задържано и да се попълни комплект документи. Тъй като работата е много, колегата – г-н Д., е командир на отделение, той разпределя дейността на служителите, в случая се пръснаха документи и някой трябваше да попълни заповедта за довеждане/отвеждане, съпровождане на лице и заповедта за задържане и всеки си разпредели дейностите и колегата започна да попълва заповедта за довеждане/отвеждане, съпровождане на лице. В по-късен етап се разбра, че няма да има заповед за задържане на лицето, а ще има призовка. Това е по разпореждане на Н.А..

Не знам да има заповед, която да определя конкретно лицата, имащи право да издават заповеди за отвеждане, довеждане и съпровождане на лице. Знам че има такава заповед, но не знам кои са лицата, които са определени за компетентни с нея.

АДВОКАТ Я.: Няма други въпроси към свидетеля Г..

ОТВЕТНИКЪТ: Няма въпроси към свидетеля Г..

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Г. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И.В.В..

 

АДВОКАТ Я.: Разкажете всичко, което знаете за отвеждане/довеждане на лице, включително от жалбоподателя, във връзка с един сигнал за задействано алармено събитие на 25.04.2014 г. в **.

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Получихме сигнал за лице, което е хванато от екип на СОТ 161 в някакво мазе на кооперация, които имали съмнение, че било извършило сломяване на някакъв магазин. На място отидохме, сварихме екипа на СОТ 161, които държаха лицето, което явно беше побито от тях, защото се оплакваше от болки в краката. След това поискахме съдействие от другия екип от наши колеги, защото трябваше лицето да се задържи, като се обадихме на дежурния и той разпореди единият екип да остане на място да запази местопроизшествието, а другият да закара лицето, понеже се оплакваше от болка в краката. Ние останахме на местопроизшествието. Лицето беше там, мисля че беше прегледано вече, трябваше да се задържи, но дежурният по управление отказа категорично. Каза, че не е негова работа, щял да си грабне багажа и да си тръгне. С г-н И. се чухме по телефона и той разпореди да се попълни заповед за задържане и ние да оформим документите за това. В момента, в който започнах да попълвам заповедта за задържане, дежурният по управление дойде и каза да не се попълва, отпада заповедта, че ще се пуска призовка и до там бяха нещата. Аз тъкмо започнах заповедта и той каза да не я пиша.

Д. през това време знам, че попълваше нещо за отвеждане и довеждане. Аз не съм попълвам никога такива документи, но ми се струваше, че той попълва такава заповед.

Не помня да е свеждана до мен заповед за лицата, които могат да издават заповеди за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице, т. е. ако е сведена, е било устно, а устно много неща ни казват, т. е. важните неща са срещу подпис. Като разговор е ставало въпрос, но не са ни събирали никога да ни уведомят с цялото и съдържание. Казвам може би, защото не съм сигурен, впоследствие покрай това дело разбрах.

Мен ме наказаха, че не съм изпълнил заповед да попълня заповед за задържане.

АДВОКАТ Я.: Когато започнахте да подготвяте заповедта за задържане, Д. казахте, че е започнал да попълва заповедта за отвеждане/довеждане, съпровождане на лице. Дали я попълни?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Малко преди мен започна да попълва тази заповед. Всички колегите започнахме да попълваме всички документи, след като получихме заповед, че това лице трябва да бъде задържано.

АДВОКАТ Я.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Няма да сочим други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси към свидетеля В..

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Я.: Уважаема госпожо Председател, от събраните по делото доказателства се доказа, че доверителят ми не е проявявал небрежност и пропуски по прилагане на разпоредби, регламентиращи служебната дейност, както и се установи, че не е допуснал нарушение. При изготвяне на заповедта е допуснато съществено процесуално нарушение, състоящо се в това, че не е формулирано ясно и точно какво точно нарушение е допуснал, а именно не е посочено конкретно какво следва да прави. Посочено е много общо, че е нарушил разпоредбите на ЗМВР, но не е посочено изрично, че е попълнил заповед, която не е следвало.

Освен това се установи по безспорен начин, че заповедта не е снета на полицейския състав. Полицейските служители, включително и разпитаните в днешно съдебно заседание заявиха, че не знаят за такава заповед, не са запознати и с лицата, които имат право да съставят такава заповед. По делото не се представи и списък на лица, запознати срещу подпис, от което се прави извод, че доверителят ми към датата не е знаел за тази заповед и по-специално дали е имал право да съставя такава заповед.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на подробни писмени бележки.

Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и неправилна.

Моля да ни бъдат присъдени разноските.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля да отмените заповедта.

 

ОТВЕТНИКЪТ: В нормативната база, касаеща отвеждане, довеждане и задържане на лице, включително в Инструкция № Із-1143 пише, че заповедите се издават от началника или оправомощени от него лица. Началникът на управлението е оправомощил лицата. Служителите от патрулно-постовата дейност не са оправомощени, не защото не са компетентни, а защото не могат да издават заповеди сами на себе си. Непознаването на нормативната уредба, това съм имал предвид при налагане на наказание с оспорената заповед, а на конкретното лице са ограничени правата за свободно придвижване от служители на охранителната фирма. Те нямат правомощия да издават заповеди за задържане. След като го задържат го предават на служителите на МВР с протокол. Оттам насетне наш е ангажиментът да издадем заповед за задържане на всяка цена. Затова и разпоредих на И.В. да издаде заповед за задържане и необходимата документация.

Заповедта е законосъобразна, тъй като всички заявиха, че не познават заповедта на началника, с която оправомощава конкретни лица да издават заповеди за довеждане, отвеждане, съпровождане на лице. Според мен беше редно г-н Д. да се запознае дали е оправомощен или не.

Считам че заповедта ми е законосъобразна и не следва да бъде отменяна. Проверката извършва комисия, която докладва, че има извършено нарушение, а аз преценявам какво наказание да наложа съгласно предложението на комисията.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 7-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: