ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                            Дата  02.10.2008 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 02 октомври 2008 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

разгледа административно дело 1500  по описа за  2008 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от Директор на ОД на МВР - Бургас, с което се уведомява съда, че е на производство дознание № ЗМ-220/08 год., образувано срещу виновното лице за престъпление по чл.255, ал.1 от НК. Производството е образувано за данъчни задължения на ЕТ “Кози рог-20-В. Х. Б.”, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Македония” № 11, вх.В, ет.3, съд. рег. по ф.д. № 1005/92 год. по описа на БОС.

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувано досъдебно производство.               

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по дознание № ЗМ-220/2008 год. по описа на ОД на МВР - Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно ЕТ “Кози рог-20-В. Х. Б.”, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Македония” № 11, вх.В, ет.3, за ПЕРИОДА м.януари 2003 год. – м.декември 2003 год., както следва:

1. банковите сметки.

2. размера на доходите.

1.     размера на начислените, установените, платените данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания, преотстъпвания на данък, размер на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, с изключение на размера на данъчната оценка и дължимия данък по ЗМДТ.

2.     данните от търговската дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

3.     да се приложи оригиналът  на СД по ЗДДС № 200Д118/14.11.2003 год., ведно с оригиналите на дневниците за покупки и продажби към справката.

4.     да се предоставят данни от кого е подадена СД, цитирана в т.5.

5.     да се отговори има ли плащания на задълженията на фирмата по издадените ДРА, от кого са извършени плащанията, на кои дати. Да се предоставят заверени копия от документи, удостоверяващи плащане.

6.     да се приложат и всички документи, събрани при извършване на насрещна проверка на “Глобус стил” ЕООД – Бургас, във връзка с извършваната на ЕТ “Кози рог-20-В. Х. Б.” – Бургас, данъчна ревизия.

7.     да се предоставят данни за това дерегистрирано ли е дружеството   

     по реда на ЗДДС и на коя дата, да се приложи заверено копие от        

     акта за дерегистрация.

8.     да се приложат заверени копия от пълномощни на упълномощените да представляват ЕТ лица.

9.     всички други данни получени, удостоверени, подготвени или събрани от орган по приходите или служител на НАП при осъществяване на правомощията му, съдържащи информация по т.1-10.

 

ОПРЕДЕЛЯ 15/петнадесет/-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

        

                                                                                 СЪДИЯ:…………………….