Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    749                   от 18.04.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 14 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Дънки“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 46, представлявано от О.А.Х.против Решение № 1986/ 11.12.2017 г., постановено по НАХД № 5221/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 281884-F306312/07.08.2017 г., издадено от директора на Дирекция “Обслужване” при Териториална дирекция на НАП - Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на „Дънки“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, а също и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна, но по мотиви, различни от изложените в нея

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Дънки“ ЕООД против наказателно постановление № 281884-F306312/07.08.2017 г.,  издадено от директора на Дирекция “Обслужване” при Териториална дирекция на НАП - Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 1 и ал.2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Установява се по делото, че отговорността на дружеството била ангажирана за това, че в законоустановения срок - 31.03.2017 г. за подаване на декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО в ТД на НАП-Бургас за определяне на годишната облагаема печалба/загуба и облагане с годишен корпоративен данък за календарната 2016 г. не е била подадена такава. Впоследствие е подадена декларация вх. № 0243517005562155/ 16.06.2017г., като лицето е декларирало, че през 2016 г. не е упражнявало дейност. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че в конкретния случай нарушението е безспорно установено

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Според ал. 2 от същата правна норма годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. С изменението на ЗКПО  обнародвано в ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., ал. 4 на чл. 92 указва, че годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Според нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Безспорно, посоченото изменение на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО е по-благоприятно за касатора, поради което при приложението на тази правна норма следва, че касаторът не е длъжен да подава годишен финансов отчет за 2016 г., през която не е упражнявал дейност – факт, по който между страните не се спори и който изрично е посочен в наказателното постановление. Изложеното обуславя отпадане на административнонаказателната отговорност на дружеството и съответно отмяната на процесното наказателно постановление.

Предвид гореизложеното, жалбата е основателна и следва да се уважени, а първоинстанционното решение като неправилно следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1986/11.12.2017 г., постановено по НАХД № 5221/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 281884-F306312/07.08.2017 г.,  издадено от директора на Дирекция “Обслужване” при Териториална дирекция на НАП - Бургас

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.